2. Предмет метод и задачи на международното наказателно право.

Международното наказателно право е самостоятелен отрасъл в правната наука. Един от съвременните международници у нас О. Борисов приема че международното наказателно право е система от принципи и норми, уреждащи сътрудничеството на държавите за борба срещу международната престъпност, правна помощ по наказателни дела и наказвнае на престъпниците. Съществуват обаче и други различни тези.
В по-старата правна книжнина международното наказателно право се разглежда като система от наказателноправни положения, които са издадени от международноправното общество. Международното наказателно право е самостоятелна правна наука със свой собствен предмет и метод на изследване. Тя е комплексна наука - включва международноправните аспекти на материалното и процесулното наказателно право, НИП и Криминологията. То следва стуктурата на националното право с оглед на неговите институти, :престъпление, субект на престъплението, вина, съучастие и наказание.

Международното наказателно право и други правни науки:
- Международното наказателно право и международното право – Международното наказателно право се възприема като отрасъл на международното публично право и международното частно право. Връзката между тях е най-ранна и се установява с първите междудържани договори регулиращи обществени отношения в областта на правната помощ на наказателни дела.
- Международното наказателно право е в тясна връзка с националното наказателно право. Връзката между международното и вътрешното наказателно право е също частична - международното наказателно право решава проблеми на вътрешното когато последното няма самостоятелни инструменти да реализира наказателна репресия. Международното наказателно право е в отношение с вътрешното наказателно процесуално право - международното заимства негови принципи и правни институти.
- Международното наказателно право и НИП - предаването на лица за изтърпяване на наложеното наказание е достижение в областта на международното сътрудничество резултат на което са и международните стандартни правила на ООН.
- Международното наказателно право и криминологията - това е слабо разработен проблем. Проблемите за причините на международната престъпност, за личността на престъпника, за жертвите на международната престъпност и други са особено актуални.

Метод на международното наказателно право
Международното наказателно право има специфичен метод на научно изследване, в който е отразено родството му с международното право ни националното наказателно право. Методът е интердисциплинарен.

Задачи на международното наказателно право
Основната задаща на международното наказателно право е превенцията на престъпността, превенцията е неотменима част от политиката на ООН и ЕС както и от наказателната политика на отделните държави. Втората задача е изграждане на система от наказателно правни принципи и норми. Към тази втора задача се отнасят основно принципи и норми които придобиват задължителен характер след ратификация на конвенциите и последващите действия според националното законодателство.
Третата задача е насърчаване на сътрудничеството чрез сключване на междудържавни договори и приемане на конвенции с цел ефективна борба с международната престъпност и престъпленията на национално ниво които имат международен елемент.
Четвъртата задача е разработване на международни стратегии за борба с международната престъпност и институционализиране на международното наказателно право.
Нормите на международното наказателно право в преобладаващата си част се реализират чрез вътрешното наказателно право.