29. Държавата на управленско ниво. Съдържание на държавното управление.

Държавата на институционално ниво се проявява като определена организация, система от органи и институции, които осъществяват държавната власт. На това ниво държавата съществува като държавен апарат. Това проявление е най-ясно очертано, най-отчетливо за всички и затова обикновено то се отъждествява със самата държава и тя се разглежда единствено като държавен апарат. Това проявление на държавата е важно, но то не е единствено. Преувеличаването на неговото значение води погрешно до ограничаване кръга на изучаване, съответно – на познанието за държавата.
Общото в характеристиката на разглежданото проявление на държавата представя държавния апарат като управленски апарат, чрез който се осъществява присъщото на всяка колективност управление на общите дела. Обособяването на държавния апарат като управленски апарат е обективно обусловено от развитието на общественото производство и отделянето на управленския труд от производствения. Това отделяне и неговият резултат – формирането на държавния апарат, е обективна закономерност на обществото.