28. Лични последици от развода.

Тона, което законът урежда при развода е, че той внася промяна в правния статут на съпрузите. Те стават бивши. Това означава, че веднага с влизането в сила на съдебното решение за развод те могат да сключат брак. Пречката по чл. 13(1 )т.1 отпада.
Единственият личен въпрос, който СК урежда е свързан с фамилното име. Съгласно чл. 103 "Съдът може да постанови след развода съпругът да носи името на другият съпруг, ако последният е съгласен".
2)Ако единият съпруг е станал известен е името на другия, съдът може да реши той да продължи до носи същото име.
3)При изменение на обстоятелствата бившият съпруг може да поиска другият съпруг да престане да носи неговото име.
Чл. 103 СК ще намери приложение само при развод по исков ред. Той урежда изключенията, при които бивш съпруг може да носи фамилното име на другия бивш съпруг. Кога става това:
1.със съгласието на титуляра. Това е първият случай.
2.съдът по своя преценка дава правото да се носи това име. Съдът преценява негативно - т.е. дали този съпруг ще търпи неудобства, ако той приеме фамилията си по произход.
Въпреки това титулярът на фамилното име има възможност да поиска от съда другият съпруг да спре да носи фамилното му име. Напр. другият съпруг (бивш) е извършил престъпление и така е опетнил неговата фамилия. Съдът ще прецени конкретно това и може да постанови край на това право. Това е въпросът за личните последици.
От учебника. Въпросът за фамилното име на съпруга след развода се поставя, когато той приел или доставил фамилното име на другия съпруг. Решението на въпроса е от значение главно за жената, защото на практика тя приема или добавя името на своя съпруг. По ЗЛС запазването на името зависеше единствено по волята на титуляра. СК допусна носена на името въпреки противопоставянето на титуляра. При съгласие на титуляра е ясно.
Запазване на фамилното име при несъгласие на титуляра. Хипотезата е възможна поради чл.103(2) СК. Съдът констатира, дали този съпруг е станал известен с това име. Тази важна причина е най-характерната. Но съдът се ръководи и от други обстоятелства - напр. че е удобно майката да носи същото име, което носят и децата, които са й поверени.
Отнемане на запазеното носене.
СК охранява оправданите интереси на съпруга, чието име след развода се носи от другия съпруг. Няма значение на какво се основава това носене: на съгласието на съпруга титуляр или на наложено то съда положение поради "известност". Във всички случаи титулярът може да поиска другият съпруг да престане да носи неговото име. Напр. при неморални прояви от негова страна и престъпни деяния.
Какво фамилно има трябва да носи бившият съпруг, ако бъде преустановено носенето на придобитото чрез брака име? - Възстановява се фамилното име, което той е имал преди сключването на брака.
Възможно е разведеният съпруг да продължи да си служи с името на бившия съпруг, макар да е изгубил това право. Засегнатият разполага с общите правни способи за защита правото на име. Той може да предяви два иска. Първият иск е за преустановяване на безправното носене -чл.422 ГПК. Вторият иск е за обезщетение поради претърпени вреди - чл.45 ЗЗД "Всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму"
Всичко това не се отнася до фамилното име на децата. Познати са домогвания за такава промяна в съдебната практика - напр. майката е озлобена срещу бившия си съпруг и се стреми към промяна на бащиното и фамилното име на децата. Тези домогвания са неоснователни. Децата запазват името, записано в акта за раждане.