28. Криминологията в България

Криминологичната мисъл в Б- я се развива след Освобождението в на страната.
1.Периодизация и развитие на криминологията.
а/ Криминологията през периода 1878 – 1920 през това време тя все още няма характер на самостоятелна наука. Предпоставките за създаване на съвременна криминология възникват благодарение на младите български юристи завършили образованието си в Западна Европа и Русия.
С. Бобчев поставя началото на изследванията в областта на писаното и обичайното наказателно право. Първата самостоятелна публикация по проблемите на престъпността и нейната детерминация е книгата на Кръстьо Раковски “ престъпността нейните причини и средства за изкореняването й “ 1900 г. Неговият подход отговаря на теорията за социалната и икономична детерминираност на престъпността. Някои от криминологичните проблеми в Западна Европа в края на 19 в. Биват пренесени и в България. Проституцията като непознато до Освобождението явление привлича вниманието на бълг. Изследователи Ст .Кунчев, П. Берон 1910 г. и др. От значение за развитието на криминологията е въвеждането на статистическо наблюдение на престъпността през 1910 г. Създава се информационна база за анализ на престъпността. Поставя се началото на неизменното присъствие на психиатрите в разработването на проблемите на личността в норма и патология. През този период за първи път се организира статистическо наблюдение на престъпността и осъдените лица по нак.дела.
б/криминологията в периода 1921 – 1944 г. това е период на интензивно и по целенасочено изследване на отделни криминологенни проблеми. Кризата след първата световна война води до изменение структурата на престъпността. Г. Георгиев издава първата книга в Б-я в която се прави анализ на престъпността въз основа на съд.статистика “ Престъпленията в Б-я 1925г. той използва сравнителния метод за очертаване състоянието и тенденциите на престъпността.
Т.Кулев и Д. Георгиев правят изследвания сред затворници.През този период като обект на изследване се обособява престъпността на жените . По тази тема публикации правят Н.Калчев – 21 г. ; А.Тулов – 26г. като се основават на статистически анализ. Значителни са изследванията на психиатъра Ст. Данаджиев , основоположник на науката за душевните болести в Б-я . Той отделя особено внимание на интелекта на извършителите, умствените разстройства , вменяемостта , афекта и др. През този период се поставя началото на сериозните социолигически и социално психологически изследвания. Иван Хаджийски адвокат по професия и социолог по призвание остава най значителния изследовател на социологията на престъпността и народопсихологията. Първия опит за институционализиране на криминологията в Б-я се прави през 1922г. с учредяване на дружество за борба с престъпността.
в/ криминологията през периода 1944 – 1989 г. той е най дългият и богат по съдържание период.
До средата на 60 – те години криминологичната мисъл остава извън научното познание защото властват принципите на историческия материализъм. Най голямо развитие криминологията в Б-я достига след 1965 г. и съвпада с разцвета на криминологията в повечето страни.
-начало на емпиричните изследвания - първите емпирични издлевания в Б-я са направени на умишлените убийства / М.Хинов, М.Узунов / и изнасилванията / Д.Фиданов / . Голям принос имат Иван Ненов и К.Лютов за първите емпирични изследвания извършени от прокурори в Главна прокуратура, особена заслуга има главния прокурор Ив. Вачков.
-институционализиране на криминологията в Б-я - в съответствие с инстуционализирането на криминологията в Европа към Главна прокуратура се създава Комисия за изучаване на причините и условията на престъпността която през 1960г. е преобразувана в междуведомствена. Главна прокуратура постепенно се превръща в орган на които се възлагат определени превантивни функции / организатор на борба с престъпността/
През 1967г. се поставя началото на трайно институционализиране на криминологията. С решене на МС е създаден Съвет за изучаване причините на престъпността и разработване на мерки за предотвратяването й при Главна прокуратура. Съвета има междуведомствен характер. Председател на съвета е Главния прокурор, а фактическото ръководство се осъществява от зам.председателя. През 1968 със заповед на министъра на вътрешните работи е създаден научно изследователски институт по криминалистика и криминология. Във Варна през 1970 г. при Окръжния народен съвет е създаден първия регионален криминологичен център като заслугата е на Г.Данаилов и С.Кателиева. Започват системни криминологични изследвания в страната.
-превантивната политика на д-вата - със закон за борба с детската престъпност 1958г. се поставя началото на изграждане на специфична с/ма за превенция и контрол над престъпността на непълнолетните .
-криминологична л- ра през 1983г. излиза “ основи на криминологията на НРБ “ подготвена от авторски колектив
-криминологията като научна дисциплина - първоначално тя е включена като задължителна дисциплина във Висшия институт на МВР , а по късно като избираема в юридическия факултет на СУ.
г/ Криминологията след 1989 г. периодът е кратък и се характеризира с коренни социално икономически и политически промени. Периодът се характеризира с организационна и кадрова нестабилност на изследователските звена, затруднена научна дейност, опит за критично преосмисляне на криминологията от близкото минало. Издадена е книга за престъпността в Б-я “ – авторски колектив.
Криминологията е задължителен предмет във всички юридически и педагогически факултети.