27. Съвременни проблеми и развитие на криминологията

1 Кратък исторически преглед- Ч. Бекариа подтиква към нов подход на изучаване и обясняване на престъплението и наказателното правосъдие. Той изследва социалното съдържание на правнити инстититии и формолира идеи, които са отправен момент за всяко бъдещо законодателство.
- Франц фон Лист има голям принос за обособяване на криминологията като наука. Според него престъплението е явление едновременно в индивидуалния и обществения живот, което е резултат от действието на едногенни, свързани с индивидуални особености на престъпника фактори и екзогенни, които имат най-вече икономически характер.
2 Криминологията в Западна Европа и Скандинавия-З. Европа остава за дълго главен център за развитие на криминалбиологията с всичките нейни модификации поради силното влияние на психоанализа, на конституционалното учение на Ернст Кречмер и др. Изобщо западноевропейската криминология в своята цялост е много еклектична.
През 1962г. е изграден Скандинавски свят за изследване на престъпността, в който са представени Дания, Финландия, Исландия, Норвегия и Швейцария.
3 Криминологията в САЩ и Канада- Съвремената криминология в САЩ е продължение на тенденцията да се развиват социологичните аспекти на науката и запазват практическите й стойности. Тежката престъпност, засилването на агресията, появата на нови форми на престъпност като резултат от нейното „американизиране” определят акцентите в развитието на криминологията.
- Криминологията в Канада е в известен смисъл дуалистична. За нейното фолмиране решаващо значение имат американската криминология и криминологичните възгледи на най-известните френски криминолози от миналото и днес.
4 Криминологията в Южна и Централна Америка- Криминологията в Южна и Централна Америка повече, отколкото в останалите региони на света остана повлияна от криминалбиологията.
В наши дни тя започва да се ориентира и към социологичната криминология. Изследванията в областта на етиологията са насочени към: а) причините на престъплението, б) контрол върху престъплението посредством минимизиране на причините, в) социалния контрол над престъпността
5 Криминологията в Азия, Япония, Китай- Китай развива криминологията предимно в рамките на марксистката теория и специфичните философски и етнични възгледи, характерни за обществените науки на големите китайски мислители.
- Създаден е в Китай изследователски институт по криминология.
6 Криминология в страните от Централна и Изтачна Европа - Криминологията тук се развива след установяване на социалистическата система. Нейната теоретична основа е марксистката философия. Развитието и се осъществява при пълно идеологическо противопоставяне и изключване на всякаква конвергенция. Отрича се сходството в проблема за престъпността в капиталистическото и социалистическото общество.
Криминологията в страните от Централна и Източна Европа не принадлежи изцяло на историята. Тя има безспорни достижения, които ще бъдат доразвивани. Нихилизмът в науката е вреден. Тоталната отричане може да има същия резултят, както това беше с квалифицирането като ненаучни на много от възгледите и теориите за престъпността само поради несъвпадането им с марксизма.
Опитният характер на криминологията в страните от бившия социалистически блок е една от основните характеристики на криминологичното познание.