26. Нива на проявление на модерната държава: държавата като субстанционално ниво.

Държавата е социално явление. На всяка социална общност са присъщи няколко нива на существуване, които се проявяват по различен нащин в конкретна дейност. Тези нива са три: субстанционално, атрибутивно и институционално. Субстанционалното ниво на социалнота общност, нейната субстанция са хората. На това ниво тя съществува като съвкупност от взаимообвързани и взаимодействащи индивиди, членове на едно цяло.
Идеята, че държавата де проявява едновременно в различни нива, е формулирана за първи път от руския теоретик на държавата Л. С. Мамут. Изследва проявлението на държавата като субстанция, атрибут и институсия.
Държавата на субстанционално ниво се проявява като население в границите на определена територия. Това е общото, което я характеризира. То включва два елемента – население и територия. Двете части са взаимообврзани, съществуват в единство. Не може да има държава с население, и без територия, както и обратното. Двата елемента трябва да присъстват комулативно.
Според територията на Йелинек за конституивните елементи на държавата, която се поддържа у нас нейната събстанция включва територия и народ. С оглед възникването (контитуирането) на държавата теорията е правилна, защото държавата винаги е етно – социлна организация. В този смисъл държавата е племенна, нравността и национална общност. Народът, в смисъл на отделен етнос е определяща, но не абсолютна субстанция. Субстанцията на съвременната дуржава е нейното население.