26. Институционализиране на криминологията.Роля на МАК , ООН и СЕ

1.Общи проблеми – институционализирането на криминологията е резултат от :
а/ интердисциплинарния характер на криминологията
б/ потребностите на социалната практика от ново знание за престъплението , престъпника и престъпността.
в/от нуждата от международно сътрудничество в разработване проблемите в криминологията и в областта на превенцията и контрола.
2.Направления инснтитуционализиране на криминологията :
а/ обособяване на криминологоията като научна дисциплина - приемането и преподаването на криминологията като университетска дисциплини става в катедри по Етиология, етнология социология на престъпността и др. например в САЩ криминологията се приема за чисто социологическа задача .
б/ организации на криминологичната общност -
-Междунардна асоциация по криминология / МАК / тя е най авторитетната организация на криминалистите със седалище Париж. Учредена е през 1934г. по инициатива на френски и италиански учени .Нейн ръководен орган е ОС в което са представени колективните и индувидуални членове. ОС има мандат от 5 год. и решава основните проблеми от дейността на асоциацията. Управляващ орган е борда на директорите с мандат 5 год. Той включва 24 представтиелни на страни членки от различни криминологични областти. Борда се ръководи от президента на МАК , 4 вице президенти , ген. Секретар, 2 пом. Секретари и членове.
Научния комитет е съставен от специалисти , работещи в различни криминологични области за формиране на научната политика на МАК. Той е съставен от президент, вице президент , секретари и 18 члена.
Службите към ген. Секретар на организацията след 1987 г. в 4 сектора :
1.Изследвания и научни планирания вкл. организиране на курсове и конгреси
2.Връзки с националните и междунардни асоциации и организации
3.Документация - публикации и л-ра
4.Управление на финансовата дейност.
-Международните конгреси по криминология са основни научни прояви с характер на световен форум за обсъждане на най актуалните проблеми на теорията и практиката . Проведени са 12 конгреса .
Международните курсове – организират се ежегодно в различни региони на света.
МАК издава свое списание и бюлетин и има учредени награди за заслуги в научната криминология.
-Международни центрове за научни изследвания : - има изградена с/ма от такива центрове по проблемите на престъпността, правосъдието и пенитенциарното дело , които обикновенно са в структурата на големи университети или правителствени институции. Международния център за клинична криминология /МЦКК / - към университета в Генуа , създаден 1975 г. той е коопериран с института по криминология и съдебна психиатрия и изследва виктимологията , сексуалната престъпност и др.
-Международен център за сравнителна криминология към университета в Монреал – Канада , като организация на МАК
Международна асоциация за изследване на организираната престъпност -IASOC – Чикаго , САЩ ,
Международни организации на научната общност - основно място на ред с МАК заемат асоциациите на специалистите по наказателно право , виктимолозите и социолозите . Международната асоциация по нак.право - в нея членуват 67 страни и 37 национални д-ви .
Световно дружество по виктимология - неправителствена , непрофесионална организация със статут на консултант на ООН и в съвета на Европа. В него участват учени, социални работници, юристи.
Международна социологическа асоциация / МСА / 1949г. към нея има изследователски комитет по социология на правото.
в/ Органи на ООН - една от задачите на ООН беше да се развият превенцията и контрола над престъпността и създаване на трайни , научни организационни основи за международно сътрудничество за борба с престъпността.
ОС - генералната асамблея - основен орган на ООН, чиито решения са обвързващи за страните членки и определят стратегиите за борба с престъпността.
Конгресите на ООН за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите - провеждат се през 5 г. в различни региони на света .
Икономическия и социален съвет на ООН - той е основен орган на които е възложен осъществяване на превантивна политика, политика в наказателното правосъдие и координация на дейността на регионалните институти.
Регионални институти на ООН - те са 4 :
1.Азиатски и далеко източен институт за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите към ООН . 1962г. ,седалище Токио(
2. Африкански институт за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите - 1986 , седалище Уганда ,
3.Латиноамерикански за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите 1975г. Сан Хосе , Коста Рика
4.Европейски институт за превенция на престъпността и третиране на правонарушителите 1981 г. Хелзенки, Финландия . Той обхваща Европа САЩ и Канада.
Международния институт за изследване на престъпността и правосъдието – Торино , Италия .
Международно общество за социална защита / МОСЗ / то има консултативен статут към ООН.
Г/ ОРгани на Европейската общност - ЕО се отличава с оригинална институционна с/ма - д-вите делегират част от суверенните си права на независими органи , които представляват както националните , така и интересите на общността. Проблема за превенцията и контрола на престъпността има важно място в създаването на европейско право.
Европейския съвет - провежда особена политика в областта с престъпността.
Европейския комитет по проблемите на престъпността - той координира изследванията на борбата с престъпността.
-Криминологичен научен съвет.