22. Особените видове издръжка.

Те са два вида:
1. издръжка на деца и
2. издръжка на бивш съпруг.
А)Издръжката на ненавършили пълнолетие деца, уредена в чл.82 (1). Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Новото тук е размерът, който може да бъде присъден. Чл.85 СК казва, че размерът на издръжката, която родителят дължи на ненавършилите пълнолетие лица, се определя в зависимост от нуждите на децата и възможностите на родителя в граници, установени от МС. Тези граници са то 15 до 65% то минималната работна заплата. Но от миналата година издръжката е в твърди граници - от 9 до 35 лева. И сега със скока на минималната заплата има ощетяване на имащите право на издръжка.
Съдът има право да определя издръжка и под минималния размер, ако детето се намира на държавна издръжка или други важни обстоятелства налагат това. Съдът може да определи издръжка и над установения максимум, когато трябва да бъдат задоволени изключителни нужди на детето и родителят може да я дава без особени затруднения.
Б)Издръжка на пълнолетни, учащи се деца. Този вид издръжка се урежда от чл.82 (1) и (2). Те са си пак деца, въпреки и пълнолетни. Това правило беше изоставено през 1985г. и от 1992г. - установено отново. Без значение е фактът дали родителите са разведени или не са. Предпоставките са:
1. изискването за нетрудоспособност не е задължително. По принцип студентът е трудоспособен.
2.от изискването студентът да не може да се издържа от имуществото си отпада възможността той да се издържа чрез продажба, като остава само възможността студентът да се издържа чрез използването му.
3.формата на обучение да е редовна.
4.максималната възраст на студента да е не повече от 25 години. След тази възраст той не получава издръжка. За средно образование максималната възраст е 20 години.
5.естествено издръжката е за срока на обучението.
6. родителите без особено затруднение да могат да дават издръжката.
Горните предпоставки трябва да е кумулативна даденост. Липсва ли една, няма издръжка.
Издръжка на бивш съпруг.
За издръжка между бивши съпрузи говорим при прекратяване на брака поради развод и унищожаване на брака, при което се прилагат правните последици на развода. Издръжката на бивш съпруг е особен случай на издръжка, тъй като за нея важат специални правила. Тази издръжка не е автоматично продължение на издръжката, която евентуално е била доставяна през време на брака. Разводът погасява правото и задължението за издръжка, основана на брачната връзка. Издръжката след развода има ново основание, различни условия и свои особености.
Бившият съпруг, както и настоящият, е на първо място в стълбицата на задължените и оправомощените лица по чл.80 и 81 СК. Издръжката между тях се обуславя от общите условия за получаване и даване на издръжка по чл.79 и 84 СК: нетрудоспособност, невъзможност за издържане от собственото имущество, възможност за даване на издръжка.
Специалните правила се отнасят до: значението на вината, срока на издръжката, прекратяването на издръжката. Те са установени в чл.83 СК.
Вината. Право на издръжка има само невиновният за развода съпруг. Даването на издръжка от виновния не е наказание, а материална подкрепа на нетрудоспособния бивш съпруг. Издръжка би се дължала и при невиновност на двама съпрузи т.е. при развод по обективни причини. Липсата на вина ще бъде налице и при непроизнасяне по вината от съда по желание на съпрузите. Но условие за това е споразумението им по всички въпроси на развода, включително и по издръжката.
Срок. Според чл.83(2) СК "Издръжката се дължи най-много до три години от прекратяване на брака, ако страните не са уговорили друг срок. Съдът може да продължи тези срокове, ако получаващият издръжката бивш съпруг е в особено тежко състояние, а другият може да я дава без особени затруднения".
Поначало издръжка се дължи до три години от прекратяването на брака. Този срок може да бъде продължен от съда - напр. след развода жената се оказва в напреднала възраст, нетрудоспособна и без доходи, след като цял живот се е грижила за съпруга, децата и домакинството. Продължаването на срока е по споразумение или по решение на съда.
Условията за удължаване на срока са две:
1. Първо, получаващият издръжката бивш съпруг, трябва да е "в особено тежко състояние". Примерно - тежка болест, пълна старческа безпомощност, липса на други близки. Тези неща могат да бъдат съчетани с трагическо изживяване на разрива на брака.
2. Второ, дължащият издръжка съпруг трябва да може да я дава "без особени затруднение". Той трябва да бъде с широки материални възможности и обезпечени условия на живот.
Двете условия трябва да са в кумулативна даденост.
Величината на продължението на срока не е посочена, следователно е по преценка на съда. Все пак издръжка не може да се присъди безсрочно.
Погасяване.
В чл. 83(3) СК е предвидена специална причина за прекратяване издръжката на бившия съпруг: "Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак". Издръжката се поема от настоящия съпруг. Но същевременно новият брак разрушава и последните остатъци от връзките между разведените съпрузи. Задължението на първия съпруг не може да се възроди.
Конститутивните елементи на брака са:
1. съгласието;
2. дадено лично;
3. едновременно;
4. пред длъжн. лице по гражданско състояние;
5. безусловно;
6. подписан акт за гражд.брак;
7. актът си има реквизити;
8. подпис на длъжностното лице по гражд. състояние.