22. Защита по съдебен ред. Защита пред конституционния съд.

Нормативната основа, която урежда възможността за защита на правата по съдебен ред са текстовете в ЗМСМА, ЗА, Конституцията, ЗВАС и практиката на ВАС и КС. Общината се явява като страна в материално-правното отношение, когато трябва да се защитават по съдебен ред нейните права, които са накърнени от актовете или действията на изпълнителните органи. Тя е страна и административно-процесуалните отношения, защото участва в различните фази на процеса за защита на интересите й.
Конституцията разрешава на Общинския съвет да оспорва по съдебен ред актове и действия, с които се нарушават техните права, дефакто тези права са на общината, защото Общинския съвет са органи за управление и нямат собствени права, а само правомощия.

Съгл. ЗМСМА кметът, а не Общинския съвет или новият представител представлява общината пред други органи или лица. Следователно за да се прибегне до съдебна защита на права и интереси Общинския съвет взема решения за това, че са накърнени правата на общината и че защитата е по съдебен ред. Кметът е длъжен вече да заведе дело, съгл. чл.45 от ЗМСМА. Той може и да оспори решението на Общинския съвет, но това само отсрочва в 7 дневен срок решението на ОС. Ако то се потвърди, кметът е длъжен да го изпълни. В случай, че то е незаконосъобразно, кметът има право да сезира съда. Съдът преценя само законосъобразност, защото съгласно закона актовете издадени в условията на оперативна самостоятелност не подлежат на съдебен надзор.
Съдебна намеса, относно законосъобразност на актовете на Общинския съвет има регламентирано в ЗА. В този случай Областния управител може да спре незаконосъобразните актове на Общинския съвет и да ги отнесе до Окръжния съд в 1 месен срок.

И в двата изброени случая има спор, относно извън системата на изпълнителната власт, който може да реши спора е съдът.
Все още в законите не е залегнала възможността Общинския съвет да защитава сам по съдебен ред правата и интересите на общината.
Законът за ВАС върви в тази насока като дава възможност Общинския съвет да оспорва / освен кмета / актовете на централната администрация и на областните управители, когато се засягат интересите на общината.

Решенията и определенията на ВАС, свързани със спорове на които страна е общината или нейни органи могат да се разделят на:
- дела, които са свързани с устройството на територията
- решения, насочени към уреждане на спорове с имуществен характер
- решения, които се отнасят до отношенията между областния управител и органите за управление на общината
- решения, за определяне правомощията между самите общински органи

Друг начин за защита на правата са производствата пред КС, тъй като той е орган определен от Конституцията да защитава местното самоуправление и общинската самостоятелност. Решенията и определенията на КС се групират така, според възможностите за защита:
- решаване на спорове за компетентност между централната изпълнителна власт и органите на местно самоуправление
- практиката на КС в областта на местните данъци и такси, наименуване на населени места и обекти с национално значение
- практиката на КС по възможност за съдебен контрол върху изпълнителната власт. Целта е да не допусне разширяване на тази власт за сметка на местната.

Възможностите за защита с практиката на КС имат значение, защото:
1. има изградена система за защита правата та общините като самостоятелни субекти. Намесата на КС гарантира принципите на местно самоуправление
2. КС изпълнява роля на арбитър между централната и местна власт
3. практиката на Конституционния съд е фактор за изясняване правата на общините и реализацията им чрез органите за управление. Тези органи реализират от една страна местното самоуправление, а от друга държавното управление.
Разширяването на съдебния контрол дава възможност на общините да получат по-сигурна защита на своите права и интереси.