22. Държавата като юридическо лице

Юридическите лица на държавни органи спомагат за осъществяването на държавната власт, която е основна публична власт. По правило държавните органи, които имат изрично призната правосубектност на юридически лица са: Народното събрание, Министерския съвет, всяко едно отделно министерство, държавните агенции, изпълнителните агенции, комисии, областни администрации, отделните общини. Всички съдилища са юридически лица. Юридическите лица на държавни органи биват образувани с едностранно властническо решение, чрез закон или друг индивидуален властнически акт. Юридическите лица получават имущество от държавата при своето образуване и са на определена бюджетна издръжка. Те не формират собствени приходи, а получават ежегодна субсидия от държавния бюджет. Изключение правят общините и изпълнителните агенции, които формират своя бюджет частично от собствено приходи.
б) Юридически лица на недържавни публични организации също така изпълняват публични функции, но извън държавата. Публичните функции, които те осъществяват, представляват реализация на гарантираните от Конституцията основни права и свободи. Тези юридически лица се образуват доброволно от своите учредители, които внасят и имущество на юридическото лице. Най- типичните недържавни публични организации са политическите партии, синдикалните организации и религиозните общности като тяхната дейност се регулира от специални закони.
Дейността на политическите партии е регламентирана от ЗПП. Според чл.10, ал.2 политическите партии са юридически лица. Те възникват от момента на обнародване на решението на съда за регистрацията на съответната партия в “Държавен вестник”.Политическите партии в демократичните общества съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите.Съгласно закона имуществото на политическите партии се придобива чрез собствено финансиране, собствени приходи и държавни субсидии. Като организации, действащи в публичната сфера, имуществото им подлежи на държавен контрол чрез Сметната палата. Политическите партии нямат право да извършват стопанска дейност, да притежават капитал от дружества, регистрирани по Търговския закон.
Синдикалните организации и организациите на работодателите имат за задача да организират и представляват работниците и служителите, респективно работодателите, и да защитават техните интереси при регламентацията на трудовите отношения. Тези организации придобиват качеството “юридическо лице” след вписването им по предвидения от закона ред.
Религиозните общности представляват група лица с еднакво веро-изповедание. Религиозните общности придобиват статут на юридическо лице след тяхната регистрация пред Софийския градски съд. Във връзка с регистрацията съдът може да изиска експертно становище от Дирекция “Вероизповедания” на Министерския съвет.
Заедно с посочените три основни вида същесвуват много други обществени организации, които осъществяват публични функции. Тяхната дейност се регламентира от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Този закон се прилага и по отношение на политическите партии, синдикалните организации и религиозните общности. ЗЮЛНЦ установява наличието на два вида юридически лица с нестопоанска цел: такива, които извършват общополезна дейност и такива, които работят в частна полза. Общополезната дейност , която упражняват първият вид юридически лица, е в обществен интерес, но не представлява упражняване на публична функция. Тези юридически лица, освен регистрацията в съответния окръжен съд, се вписват в централен регистър при Министерството на правосъдието, където представят ежегоден отчет за своята дейност.