21. Защита по административен ред.

Защита на правата и интересите на общините по административен ред е вид ограничение, относно възможността от страна на централните държавни органи да се намесват в работата и упражняването на правомощията на местните органи за управление. Това ограничение е залегнало в редица нормативни актове.
1.В конституцията е установена забрана за централните органи да създават административни-териториални единици и органи на самоуправление в тях. Най-важните въпроси, касаещи административното устройство се решават със закон. Така се спазват принципите на ЕХМС.
2.Съгласно ЗАТУРБ централната власт не може да прави административно – териториални промени без провеждането на местен референдум. Инициатива за нова община има Министерския съвет, но реализацията се осъществява след положително решение на населението. Във тази връзка се ограничават и възможностите за въздействие от страна на областния управител върху решението при провеждане на референдума.
3. ЗМСМА определя правомощията и актовете, издавани от общинските органи за управление и техните взаимоотношения с други правни субекти. Тази регламентация в най-подробен план гарантира, че никой държавен орган не може да осъществява тяхната дейност. На общината е дадена възможност да решава задачи извън конкретно посочените в закона, но които не са от компетенциите на други органи.
4. ЗВСМА и ЗА предвиждат възможностите областният управител да извършва административен контрол върху актовете на Общинските съвети. Така се гарантират правата и интересите на общината като основна административно-териториална единица. Актовете се изпращат в 7 дневен срок за преценка на законосъобразността им от страна на областния управител. Ако не спазена законосъобразността, той може да спира изпълнението и сезира съда. Отношенията му с кметовете са по-различни. Областния управител може да отменя актовете на кмета при определени условия:
- в 1 месечен срок от издаването или съзирането;
- тази възможност е ограничена до преценка на законосъобразността им
5. контрол чрез отправяне на питания от страна на съветниците към кмета, който отговаря в писмена или устна форма. Това произтича от задължението му да спазва решенията на Общинския съвет. Съгласно ЗМСМА той се отчита пред Общинския съвет. Този отчет е част от правомощията му.
6. Публичността в работата на общинските органи играе роля в развитието на териториалната общност и има значение при вземането на решения по местни въпроси. Така се гарантира защитата на правата и интересите на общината.
7. В ЗМСМА има механизъм за предсрочно прекратяване правомощията на кмета. Това също е вид защита на интересите на общината.
8. Според всички нормативни актове наличието на самостоятелен бюджет на общината е гаранция за местно самоуправление. Приетите бюджети се представят в областните поделения на Сметната палата и Министерството на финансите. Отчетът за изпълнението на бюджета се представя в Министерството на финансите след заверка от Сметната палат. Контролът не означава непосредствена намеса във финансовите ресурси в общината, а до преценка законосъобразното и целесъобразното изразходване на обществените средства.
9. Кметът носи отговорност за опазване на обществения ред и за тази цел може да издава заповеди, съгл. ЗМСМА, които са задължителни за началниците на полицейски управления.
10. Конституцията и други нормативни актове определят, че с общинското имущество може да се разпорежда като едноличен собственик Общинския съвет. Така се защитават правата и интересите на общината.
Защита на правата по административен ред се основава преимуществено на законодателните мерки, които ограничават централната изпълнителна власт или областните управители.