20. Ограничаване на родителските права. Лишаване от родителски права.

Това се двете мерки, които законът урежда понастоящем. Чл.74 и 75 СК съдържат най-напред основанията. В двата случая мерките се налагат от съда. Третата обща характеристика на двете мерки е, че те засягат само правата на родителите, а не и задълженията Най-накрая трябва да се подчертае, че при изменение на обстоятелствата мерките могат да се променят или отменят.
Производство за ограничаване на родителски права.
1. Производството е исково и пред районния съд. иск може да предяви единият родител, прокурорът, а може и съдът служебно да образува производство. Дори да не е започнало по искане на прокурора, той задължително участва в производството. В чл.75(2) СК се говори за съдебни заседатели, но тази част да се смята за отменена, защото ЗСВ отмени участието на съд. заседател и по гражд. дела.
2. Съдът не е длъжен да се ръководи от искането в смисъл, че ако в него се иска лишаване от права, той може и само да ги ограничи.
3. Задължително трябва да бъде изслушан родителят, чийто права са предмет на делото. Законът не предвижда детето да бъде изслушано - този пропуск е поправен в проекта. Та нали заради него ограничават или лишават правата
4. Решението на съда подлежи на обжалване по общия ред. При изменение на обстоятелствата мерките може да бъдат променени и тук говорим за администриране от съда, макар и в един исков процес. Основанията за ограничаване на родителските права е наличието на опасност за интересите на детето. Чл.74 СК разграничава в двете си алинеи две възможни причини за този иск: 1) виновно поведение на родителя; 2) други обективни причини, напр. болест - физическа или душевна. Това деление на причините не е практично. В крайната сметка основната цел на мерките е да се защитят интересите на децата от някаква опасност. На второ място отстъпва значението на тази мярка като санкция за родителя. При болест въобще не можем да говорим за наказание. Какво е виновен родителят, че се е разболял и защо да бъде наказван? Бихме могли да потърсим едно значение на това разграничение, но само при лишаване от родителски права. Ако поведението е било виновно чл 91(3) СК урежда една санкция за родителя - той не може да иска издръжка от детето си. А при ограничаване на родителските права е все едно дали има вина или няма.
Основания за лишаване от родителски права. Чл.75 СК ги изброява в три точки: "Родителят може да бъде лишен от родителски права:
1. при особено тежки случаи по предходния член;
2. когато без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка;
3. когато е оставил детето за отглеждане в обществено заведение и не го е потърсил в едногодишен срок от деня, когато е трябвало да го вземе.
Последните две точки ги разглеждахме във връзка с осиновяването. При осиновяване на тези две групи родители не се иска съгласието, т.е. все едно, че са лишени от родителски права.
Последици при ограничаване на родителските права. За този случай законът се е задоволил с най-общия израз, че съдът взема "съответни мерки". Съответни на вида на опасността, на нейният източник, за да бъде премахната. Ако да речем родителят харчи средства на детето, можем да забраним да се разпорежда с тях. Ето една конкретна мярка. Самият закон посочва друга В примерна мярка - настаняване на детето на подходящо място: при баба, дядо с тяхно съгласие; настаняване на детето в приемно семейство - това ще новият институт. Приемното семейство отглежда детето без да упражнява родителски права. Малко трудно ще му е на това приемно семейство. Освен то да бъде нещо като представител. Приемните семейства се определят от общинските комисии за защита на децата. Предвижда се още настаняване в приемно семейство да става и в следните случаи: когато родителите са починали, неизвестни са, лишени са от родителски права. Но кой ще упражнява родителските права? По принцип на детето се назначава попечител. Като че ли по-разумният вариант е приемното семейство да получи статут на настойник или попечител. Настаняване на детето в обществено заведение. Издръжката, която родителят ще дължи по общия ред се определя от съда. Този, който се грижи за детето, не е длъжен сам да поеме издръжката. Личните отношения между детето и родителите съдът определя служебно.
Последици от лишаване от родителски права. Ясно е, че те са по-сериозни. При всички случаи тук детето ще бъде отделено то родителя. Фактически това ще засегне и другият родител, който не е лишен от родителски права, ако живеят заедно.Лишеният от родителски права все пак запазва личните си контакти с детето. Те са установени в интерес на детето и като право на детето. Друго право, от което лишеният от родителски права не е лишен е да иска от съда прекратяване или заменяне на съдебното решение. Той има възможност да даде мнение и при осиновяване на детето.
Той губи:
1. при осиновяване не дава съгласие, а мнение;
2. ако е виновен, няма право на издръжката по чл.91;
3. засяга се и статусът му. Такъв родител не може да осиновява друго дете, да бъде настойник или попечител.
4. един дискусионен въпрос е дели съдебното решение за лишаване от родителски права има действие само по отношение на това дете или спрямо правата му спрямо всички деца. Аргумент за абсолютното му лишаване от родителски права се черпи от извода, че такъв родител не дава съгласие за осиновяване. Аз споделям не тоталното лишаване от родителки права, защото родителят може да има специално отношение към едно дете - напр. смята, че то не е заченато от него. Защо тогава да лишаваме от родителски грижи и останалите деца.
За упражняване на прит. права е необходимо задълженото лице да осъществи или да спазва продължително време дължимото поведение. В тяхното съдържане се включва възможност да се изисква от задълженото лице определено поведение.
Прит. права са: абсолютни (напр. вещните права) и относителни (облигационните).