20. Права и интереси на общините. Защита на правата и интересите на общините.

Правата и интересите на общините като понятие са регламентирани в редица нормативни актове: ЕХМС, Конституцията, ЗАП, ЗМДМА. Поради спецификата на юридическата същност на общините възникват допълнителни трудности за определяне правата и интересите им. Общото е, че се отнасят към един и същ правен субект: население, територия, административна правосубектност. Когато се говори за права, законодателят има предвид не правните норми, а нормативно установени и гарантирани възможности за съществуване на общините в рамките на обществото.
По отношение на общините като самостоятелни публично-правни субекти правата се разглеждат в няколко аспекта :
1).на първо място отличителните белези: територията, граници, население и център, които определят индивидуализирането им като правни субекти;
2).гарантиране на принципа на местното управление чрез допитване на общините. Тези органи решават местни въпроси, независимо от другите органи;
3).важна част от субективните права е възможността за защитата им по гарантиран от закона ред
Интересите на общината като понятие се разглежда от значението на това понятие т.е. от нормите и отношенията, които те регулират. От една страна интересът има материално-правно значение. Съществува и една особеност, че интересът не може да съществува извън или против закона, т.е. интересът намира своето място в правото. В ЗАП се говори за законни интереси, т.е. такива установени със закон или нормативен акт изобщо. Нарушаването на закона може да е свързано с нарушаване на законните интереси на Общината. Не винаги обаче нарушаването на интересите означава нарушаване на закона.
Интересът е и процесуално понятие т.нар. интерес от съдебно обжалване. Така се определя юридическата възможност субектът на правото да оспори пред съда актове и действия на администрацията. На практика е призната от закона възможност всеки правен субект да може да защити своите накърнени интереси пред съда.
Съгласно ЗМСМА по-особеното при общините е процесуалното представителство, т.е. само кметът може да представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
Общините като правни субекти притежават право и интереси и се идентифицират със своите конститутивни белези, но участват в обществените отношения чрез своите органи за управление. Следователно правата и интересите на общините могат да се идентифицират чрез правомощията на техните органи за управление. Тези органи нямат самостоятелни интереси извън тези на териториалната общност.
Органите се подчиняват на съответните закономерности. Ако се премине разграничението между правата и интересите като оперативна самостоятелност от една страна и като обвързана компетентност от друга, то органите за управление като правила действат при условията на обвързване компетентност / при осъществяване на правомощията си / и границите на местното самоуправление в неговата граница-финансови, материални и други.
Изясняването на правата и интересите на общините е наложащо във връзка с разглеждането на тяхната реализация и защита. Чрез своите органи за управление те участват в гражданските, търговски и финансови правоотношения.
Възможностите за защита на правата са основно в 3 направления :
- по административен ред-това е система от правила за функционирането на изпълнителните органи;
- чрез средства на съдебната система;
- чрез Конституционен съд, орган гарантиращ независимостта на общините.