1. Учение за държавата като наука

Държавата е обществено и социално явление и затова правните науки и науките за държавата има за свой обект социалната реалност. В рамките на общия обект науките обособяват своя конкретен обект на познание. Обект на отделната наука е определена форма на движение или няколко свързани форми на движение на материята - физична, биологична, социална и пр. Обществото като социална форма на движение на материята е система от различни социални феномени и на него на свой ред са присъщи различни форми на социално движение - стопанска, политическа, етническа, правна и т. н.
Държавата е обект на изучаване от няколко науки: история социология, философия, политология и др. Държавата е обект и на правната наука, защото държавата е генетично и функционално свързана с правото, както и правото е свързано с държавата. Съществуването на държавата е невъзможно без правото. Правото е един от елементите на нейната същност. Правото на свой ред също е невъзможно без държавата, защото правото има място само в държавно организирането общество и неговото действие е немислимо без държавата. Държавата се изучава от общотеоретичните и отрасловите правни науки. Общото учение за държавата (ОУД) е теоретична правна наука.
Теоретичното държавознание се е формирало като част от научното знание за света в границите на една самостоятелна наука. От своето ниво и теоретичност тази наука изучава най-общите закономерности на държавата като организирано социално явление.
Съвременното теоретично държавознание се представя и се включва в рамките на научната дисциплина “ОУД”. Научните дисциплини следва да се различават от учебните дисциплини. Последните винаги имат пропедевтична цел и затова нямат собствен предмет, а акумулират в себе си знания от различни науки.
Предметът на Общо учение за държавата включва: същността на държавата като социално явление; възникване и развитие на държавата като социална даденост; типовете държава и техните характеристики; нивата (начините) на проявление и формите на функциониране и съществуване на държавата.
Най-важен начин за постигане на теоретичното познание за държавата е подхода. Това е начин за конкретизиране на обекта и предмета на научното изследване. Посредством подхода се определят една или няколко страни, връзки, отношения и обекта и той се изучава от гледна точка на тяхното проявление.
Така към държавата може да се приложи социологическия подход и тогава тя ще се разглежда като вид социална общност, вид колективност, отделно държавноорганизирано общество.
Към държавата може да се приложи и политологическия подход, като държавата се разглежда като политическо общество и елемент на политическата система, като поле на действие на политическите сили.
Към държавата може да се приложи и юридическия подход, т. е. да я направим правномислима, да я обясним чрез съответствието й на юридическите конструкции (правоотношение, субективно право, правен субект и пр.). Прилага се също и системен подход.