19. Местен омбудсман.

Чрез Института местен омбудсман се осигурява участие на гражданите в местното самоуправление. Дейността се състои в контрол върху администрацията, предложения за промени и решаване на проблеми на гражданите. По същество омбедсман е участие на личността за въздействие върху местната власт.
В няколко направления са правомощията и компетенциите на омберсмана :
1). предложения за усъвършенстване на нормативната база на местно ниво, които се изпращат до централните органи за промяната на законодателството;
2). приемане сигнали за корупция е уведомяване на съответните държавни органи ;
3). защита интересите на населението чрез посредничество в спорове между физически и юридически лица;
4). предложения за подобряване за подобряване условията на живот в общината.
Основните принципи, на които се подчинява са:
1.близост и достъпност да гражданите;
2.бързина и доверие към неговите решения;
3.отговорност при изготвяне на всички подадени жалби
Местният омбудсман се избира от Общинския съвет или се назначава от кмета. Най-удачно е избор чрез местен референдум от Общинския съвет, защото доверието в неговата работа ще е най – високо.
Първо се създават правила за работата на омбудсмана, които регламентират:
1).начина на създаване, решаващите и помощни органи, кадрово и финансово обезпечаване, отношения с други органи;
2).процедурите по приемането и решаването на поставените въпроси и правила за практическите действия на омбудсмана
Целта на тези правила е:
- да се облекчи решението на подаване на жалбите;
- възможност да се преценя от чия компетенция е решението, относно жалбата. Има случаи, в които въпроса може да се реши единствено по съдебен ред;
- тъй като омбудсмана е защитник на гражданските интереси важно е решаване на въпроса по същество;
- след вземане на решение да се уведоми в разумен срок и по удобен начин / писмено / жалбоподателя;
- с цел оптимизиране на неговите функции е нужно регламентиране на отношенията му с другите органи.