18. Международно сътрудничество за осъществяване на наказателно правосъдие по отношение на лица извършили престъпления по международното право

По настоящем международното сътрудничество по реализиране на наказателното преследване за извършени престъпления се осъществява със сръзка с наказателно производство, което се извършва от органите на друга държава; трансфер на осъдени лица; признаване и изпълнение на присъди на чуждестранен съд. Основанията и процедурата за трансфера са регламентирани в Наказателно-процесуалния кодекс.
Разграничават се две отделни процедури: едната отнасяща се за трансфер в рамките на досъдебното производство и втората - отнасяща за трансфер в съдебната фаза на наказателния процес. Компетентните органи за решаване на молбата са различни в отделните страни. В страните когато молбата за трансфер е във фазата на досъдебното производство, компетентния орган по искането за предаване е прокуратурата. Процедурата от българска страна се извършва от ВКС. Искането за трансфер не трябва да цели преследване на лицето поради неговата раса, религия, гражданство, етническа принадлежност и др.

Основно изискване е искането да не противоречи на международните задължения на Р. България и на основните принципи на българското наказателно право.
В съдебната фаза на наказателния процес компетентен огран по българското законодателство да извърши трансфер е Министерството на правосъдието. В тези случаи молбата се изпраща до Министерството. Изискванията за започване на процедурата са същите, както при искане на прокуратурата. Хипотезите са две: при висящи дела; при изпълнение на влязла в сила присъда, ако такава бъде постановена в България.

Искането за трансфер до друга държава се прави, когато лицето срещу което е образувано наказателното производство в България е гражданин на друга държава или пребивава постоянно в друга държава. Молбата за трансфер в друга държава може да се направи, когато екстрадацията от замолената държава на лицето, извършило престъпление не е възможна; целесъобразно е с оглед на установяване на фактите по делото, които са от значение за определяне на наказанието или за изпълнение на присъдата; лицето, което е извършило престъпление е екстрадирано или ще бъде в замолената държава; екстрадацията на осъдено от български съд лице с влязла в сила присъда не е възможна, не е възможно предаването на осъденото лице в молещата държава за изпълнение на същата присъда.

Международна правна помощ по наказателни дела
Три са основанията за оказване на международна правна помощ по наказателни дела по искане на друга държава; първо, международен договор, по който България е страна; второ на принципа на взаимността и трето, когато се оказва правна помощ на международен съд, чиято юрисдикция е приета от България. По своето съдържание международната помощ включва обикновените форми, които са традиционни в съвремените държави:връчване на документи по искане на молещата държава; действия по разследване, когато това е поискано от молещата държава; събиране на доказателства от замолената държава по дело, което е на производство в молещата държава; предоставяне на информация по искане на молещата държава. Принципът е спазва се процедурата, предвидена в държавата, която извършва действия по оказване на правна помощ. Поръчката за международна правна помощ по наказателни дела се изпраща на Министерството на правосъдието на замолената страна.

В съответствие с Наказателно процесуалния кодекс ВКП създава с други държави съвместни екипи за разследване по повод на направена поръчка от друга държава или от международен съд. Съвместните екипи се създават чрез сключване на споразумение между компетентните органи на участващите държави.
При определени обстоятелства, които имат характер на спешни случаи на преминаване на държавната граница на България за извършеното трансгранично наблюдение се уведомява незабавно ВКП.
Разноските по изпълнение на поръчки на друга държава или международен съд се разпределя между страните в съответствие с международните договори по които България е страна.
Явяването на свидетел и/или вещо лице пред чуждестранен съд има за цел да улесни в значителна степен чуждестранния съд в разкриване на истината. Разпитът на лица чрез видеоконференция или телефонна конференция се изпълнява от Националната следствена служба.

Признаване и изпълнение на присъда на чуждестранен съд
Международното сътрудничество продължава и след произнасянето на присъдата. В случаите когато чуждестранен съд е постановил осъдителна присъда и тя е влязла в сила нейното изпълнение от българските органи се предшества от признаване на присъдата. Компетентният орган на държавата, в която е постановена присъдата, чието признаване в България се иска отправя искането до Министерството на правосъдието. Решението на българския съд, с което е призната присъда на чуждестранен съд има действието на присъда, постановена от българския съд. Съдът решава въпроса за срока на наказанието.

Трансфер на осъдени лица
Трансферът се отнася до две отделни хипотези: трансфер на лица, осъдени от български съд с оглед на изтърпяване на наказанието в страната, чиито граждани са осъдени; трансфер на български граждани, осъдени от чуждестранен съд за изтърпяване на наказанието в България. Компетентният орган е главният прокурор.

Правни основи на международното сътрудничество за осъществяване на международното сътрудничество по наказателни дела.
Процесуалните правила относно международното сътрудничество при разследване, съдене и изтърпяване на наказанието са в съответствие с международните нормативни актове, по които България е страна, въз основа на които са приети съответни закони.