18. Участие на гражданите в управление на общината.

Участието на гражданите в управлението на общината може да се разгледа в няколко направления: нормативната основа, формите на взаимодействие, връзката на гражданите с местната власт и възникване на отношенията при тази връзка.
Нормативната основа на първо място е уредена в Конституцията на РБ. Регламентирана е възможността за решения на гражданите при допитвания и за участие в местните органи и за контрол. В Конституцията се определя рамката, а в другите нормативни актове се определят и различните аспекти от участието на гражданите в местната власт.
На основата на Закона за допитване до народа и Закона за местните избори се решават въпроси от местно значение. Чрез тези закони се намират най-демократичните форми за участие на гражданите в осъществяването на местната власт.
ЗМСМА урежда обществените отношения при местното самоуправление и администрация, регламентира органите на местното самоуправление с техните правомощия и компетенции.
ЗАТУРБ установява правилата за промяна на административно-териториалните единици чрез участие на гражданите при провеждане на референдум и така се взема и участие в местната власт.
Законът за административното производство е основен процесуален закон, който разрешава възможността за оспорване на административни актове на местните административни органи по съдебен и административен ред. Чрез него се осъществява и контрол върху местните органи.
НПК и Законът за съдебната власт също имат принос за участието на гражданите в местното управление.
Не на последно място по значение е ЕХМС. Хартата определя местното самоуправление като реална способност на местните власти да регулират и управляват в рамките на нормативните документи обществените дела и собствена отговорност и в полза на населението. Това става чрез съвети и събрания, избрани чрез преки и свободни избори от гражданите. Това подробно се регламентира и в нашите закони за допитване до народа и Закона за местните избори. Те регламентират правилата за провеждане на референдум и упражняване на гласуване на личността.
Съществена роля за участието на гражданите и възможността за осъществяване на контрол върху съответните органи и институции. Контролът бива:
- юридически - осъществява се от определени лица и органи съобразно правните норми;
- обществен / граждански /- основава се на дейността на отделните граждани, граждански организации и медиите във вид на жалби, и молби.
Той се осъществява от най-широк кръг лица и гарантира равенство на гражданите пред закона и при участието им за вземане на решения.
Важна роля играе дейността на различните организации на гражданите. Те подпомагат местните органи и чрез различни форми на взаимодействие формират свое влияние.
Участието на гражданите в правораздаването е регламентирано чрез Конституцията, Закона за съдебната власт и НПК. Те могат да бъдат съдебни заседатели в първата инстанция за решаване на едно дело.
Общинските съвети по процедура избират комисии, които изготвят листата на лицата за съдебни заседатели. Общинските съветници правят предложения до комисиите. Тези предложения се гласуват от Общинския съвет и се представят на съдиите в Окръжния съд, като втора инстанция. Така гражданите имат възможност за участие в съдебната власт.