17. Процедура по уреждане на спорни въпроси (споразумително производство)

Договорите за избягване на двойното данъчно облагане след влизането им в сила се прилагат от всяка от договарящите се държави. Незаконосъобразното прилагане на разпоредбите на договора от страна на данъчната администрация може да се атакува чрез правните средства, предвидени във вътрешното право на всяка от държавите. Процедурите, предвидени във вътрешното право на всяка от държавите, се прилагат самостоятелно, независими една от друга.
Споразумителното производство като особена закрила на субекта на данъчното задължение и възможност за изясняване на смисъла на разпоредбите на договора се различава от предвидените за това средства по вътрешното данъчно право на държавите страни по договора.
Споразумителното производство задължава договарящите държави само за това да водят преговори и да се опитат да стигнат до споразумение в смисъл на един pactum de negotiando, т.е. и двете страни да се стремят към споразумение без достигане на позитивен резултат да е задължително. За държавите не възниква задължението да постигнат единно мнение.
В обхвата на така нареченото споразумително производство се разграничават три производства:
-производство, чрез което субектът на облагане може да възрази срещу мерките, предприети от всяка от договарящите държави, които нарушават договора – производство по жалби на субектите на данъчни задължения;
- производство, което се развива с цел да се отстранят трудности и съмнения при прилагането и тълкуването на договора отстрана на компетентните органи на договарящите се държави, резултатите от което биха могли да се прилагат за множество неопределени случаи (консултационно производство);
- споразумително производство, което може да се предприеме в случаите, когато е възникнало международно двойно данъчно облагане, но неговото избягване не е уредено в договора.
Предмет на производството е винаги прилагането на международния договор за избягване на двойното данъчно облагане с оглед постигането на целта му да се избегне международното двойно данъчно облагане.
Каква правна сила ще има едно такова споразумение спрямо националната правна система зависи от предвиденото в нейното данъчно право.