17. Съдържание и основни принципи на ЕХМС.

Съдържание и основни принципи на Европейската харта за местното самоуправление / ЕХМС /
ЕХМС в началото описва значението на местното самоуправление т.е. задължението на държавните органи за предвидените по-нататък конкретни норми. Това е основата за реализиране на по-нататък конкретни норми. Това е основата за реализиране принципа на децентрализацията в условията на демократичното общество. Разглеждането на ЕХМС трябва да започне с това, че принципът на местното самоуправление трябва да се признае от вътрешното законодателство на страната.Едно от достиженията на ЕХМС е формулиране на едно общоприето определение за местно самоуправление. Това е правото и реалната способност на местните власти от една страна и гарантиране на това право чрез законова форма от страна на държавата от друга.
Друг важен момент е собствената отговорност на местните органи т.е. установява се граница докъде се простират техните правомощия.
Посочени са и основните механизми за упражняване на местното самоуправление :
1. На първо място това са съвети, събрания от населението формирани от избори. Те от своя страна създават изпълнителни органи.
2. Прилага се и едно и от най-старите форми-участие на гражданите чрез пряко допитване.
Чл.4 от ЕХМС определя, че обществените задължения трябва да се изпълняват от тези власти, които са най-близо до гражданите, макар че те могат да се предоставят правомощия и на други власти, но само ако това произтича от естеството на техните правомощия. Така се установява баланс в разпределение на функциите между централната и местната власт. С това се постигат целите :
- ограничава се възможността за свиване самостоятелността на местното самоуправление;
- ограничава се създаването на органи, които не са избрани от населението
ЕХМС разглежда една много важна част от управлението-отношенията между централната и местната власт, а именно:
- само Парламентът със закон може да ограничава правомощията на местните органи;
- правомощията трябва да са пълни и цялостни, този принцип предвижда гаранцията за самостоятелно поемане на отговорност и от други органи.
Хартата установява минимум условия за стабилност на териториалните граници на административните-териториални единици. Всяка промяна се съгласува с местните органи или с населението. Тя определя принципите на структурата и организацията на местната власт. Самоорганизацията на местните власти не може да излиза извън границите на закона. Самоорганизацията се осигурява чрез правото на местните власти сами да определят своята структура, която съответства на местната специфика. За избраните представители има предвидени гаранции-за покриване на разходите им, съответното социално осигуряване, както и ограничения-невъзможност да съчетава мандата с длъжност или професия.
Освен самостоятелност и независимост ЕХМС гарантира извършване на контрол върху самоуправлението, ако е предвиден в закон и Конституцията. Това е контрол върху законосъобразност и целесъобразност. Хартата гарантира балансираност между правомощията на местните органи и контрола върху тяхната дейност.
Реалното обезпечаване на местното самоуправление е в зависимост от финансовите средства чрез ресурси. Принципът е, че местните власти имат право на достатъчно средства за осъществяване на компетенциите си. Това право се осигурява от държавата чрез субсидиране, за да се гарантира самостоятелност на местното самоуправление, както и подпомагане и допълнителни средства на изоставащите райони. Допуска се извън субсидиите, чрез градски и общински фондове да се набират приходи.
Хартата предвижда и възможността за правораздавателен контрол при:
1. когато се упражняват компетенциите съобразно закона е недопустимо намеса от друг орган. Срещу тази намеса е гарантирана съдебна защита;
2. оспорват се действията, които нарушават принципите на местното самоуправление и що се касае до финансиране, сдружаване, неизменяемост на местни граници;
3. съдебен контрол е възможен и за администрацията, която преценя законосъобразността в действията на органите за управление.
ЕХМС разглежда и механизма за обвързаността на държавите, които са подписали и ратифицирали хартата и спазване на процедурата: подписване, одобрение и ратифициране и уведомяване на Генералния секретар на съвета на Европа.