17. Характеристика на буржоазната държава. Конституционализъм. Принципи.

Модерното общество установява нова социална структура, която налага социалното равенство срещу съсловното неравенство; свободната индивидуалност срещу груповата колективност и личната свобода срещу служебната зависимост. Тези същностни черти на новия социален ред Великата Френска Буржоазна Революция обявява за принципи на новото общество – свобода, равенство, братство. Необходима става една „сила”, един авторитет, който да освети новия ред да го обяви за свещен и да го съхрани като неотменяем тази сила не може да бъде действаща през Средновековието божествена санкция. Границата между божественото и човешкото е установено. Над личната свобода може да застане само общата воля на нацията изразена в закон. Новото общество заменя религиозния светоглед с юридически.
Същността на юридическия светоглед е в извеждането на съзнанието за правото като основен и определящ регулатор на обществения живот. Новото правосъзнание възприема правото като система от общи и еднакви за всички норми на дължимо поведение установени от закона. Така се формулира един нов принцип на буржоазното общество - господството на правото.
Господството на правото налага да се направи юридически „превод” на началата на новото общество – свобода, равенство, братство. Те трябва да бъдат въплътени в правно установен ред. Те трябва да получат конкретизацията си като принципи на социалния, властовия и правовия ред и съответен юридически израз.
Конституционализъм е състояние на съвременното държавно общество. Юридическият израз на това състояние е Конституцията. Тя е основният и върховен закон в съвременната държава.
Началото на конституционализма се свързва с политическата история на Англия. Първите писани конституции са приети от северноамериканските английски колонии обявили се за независими щати. За първа конституция в Европа се приема Френската конституция от 1791г. Тя обаче е предшествана от декларацията за правата на човека и гражданина от 1789г., която полага действителните основи на Конституцията и упражнява огромно влияние. В нея са заложени основните начала на буржоазното общество, които намират правна уредба в последващите европейски конституции. Декларацията е политически, а не юридически акт, поради което надхвърля националните граници на Франция. Тя се налага и възприема като общо обяснително начало на Новото общество.
Ето защо, когато търсим неговите основни принципи винаги се връщаме към началото – Френската Декларация от 1789г.
Принципите, или основните начала са задължителни условия за съществуването и функционирането на всяка система като организирана даденост. Принципите са вътрешни рамки на системата извън, които тя се разпада или преобразува в друга. Принципите не са идеи, а необходими условия.
В държавно организираното общество принципите се формулират от субекта, но са отражение на състоянието на обществото (системата). Обстоятелството , че принципите получават юридически израз не означава, че те се създават от законодателя. Същевременно юридически закрепените принципи на новия социален ред трябва да бъдат запазени и защитени. Освен това, те трябва да бъдат защитени от една страна, срещу последваща законодателна промяна. Трябва да се изключи възможността законодателят да ги отмени или промени.
Чрез запазването и защитата на принципите на системата (държавата) се осигурява нейната стабилност, възпира се отрицателното въздействие върху нея, осъществява се антиентропийна функция.