17. Легитимност и легалност на държавата

1. Същност на легитимността
Понятието идва от латинския език и означава законен, в контекста на темата – законност на държавното господство.
Една държавна власт и нейното упражняване са легитимни, когато те са в съответствие с представите за право и справедливост, и намиращите се в основата им етични ценности и норми, които са признати изцяло в човешкото общество, върху което държавата упражнява господство, като основополагащи. Всеки държавен режим има нужда от оправдание (легитимация, легитимиране), ако иска да упражнява своята господстваща власт с минимум съгласие от страна на гражданството, а не само с физическо или психическо насилие или дори терор, и да просъществува дълго.
В една демокрация държавното господство е тогава легитимно, когато произхожда от народа и е упражнявано в съответствие с преобладаващата народна воля. Това означава, че притежателите на държавна власт директно или индиректно и само за определено време биват избирани от народа и могат да бъдат контролирани. Също така държавната власт трябва да се упражнява в съответствие със залегналите в конституцията принципи, особено тези на легалността, разделение на властта и валидността на основните права.
Легитимността и легалността са две качества на държавната власт. Легитимността на държавната власт означава нейната политическа правоспособност и е свързана главно с избираемостта на органите, функциониращи в различните области. От особено значение за легитимността е принципа за националния суверенитет. Националния суверенитет се облича във валидни юридически форми, най-важната от които е конституцията.
Легитимността съдържа ценност, изведена в процеса на политическо и историческо развитие на обществото. Тя е първоизточникът на властта, правният фундамент не властта. Легитимността включва и установения правен ред и свързаните с него правоотношения по създаването на фундамента на властта.
Легалността е законността във формално правен смисъл. Тя е качество не само на властта, но и на обществото. Легалността е продължение на легитимността. С нея се подсигуряват и гаранцията на правото посредством спазването на най-важните юридически актове. Легалността е средата, създадена от обществото и държавата, в която правната гаранция се обективизира.
Разделението на властите има отношение и към легитимността, и към легалността. То е едно от основанията за легитимността. Формулата за разделението на властите започва да действа още с формирането на властта.
Легитимността е принцип на буржоазните революции, ново правило за конструиране и упражняване на демократичната политическа власт. Така тя е свързана както с правото, така и с модерната демокрация, с модерното устройство на политическата система.