16. Митнически нарушение и наказания. Административно наказателна отговорност, особености.

Митническите Нарушения са вид административни нарушения и като такива представляват , деяние (действие или бездействие ) което е извършено виновно , което обществено опасно обявено от закона за наказуемо с административно наказание , налагано по административен ред.Което деяние нарушава установеният ред на държавно управление . с извършването на митническо нарушение дееца допуска , виновно неспазване на установеният от държавата ред при вноса и износа на стоки .Известни затруднения възникват когато нарушението е извършено от ю.лице .В този случай не зависимо че виновното действие е извършено от служител или от представляващият лицето , санкцията ще бъде наложена на ю.лице.Мит наказания които се налагат за извършено нарушение са : глоба- това наказание се налага на ф. лица , които не са търговци;имуществена санкция – се налага на ЕТ и ю.лица;временно лишаване от правото да се внасят или изнасят стоки.Тази санкция е приложима за всички нарушители независимо от правната им форма , т.е. както за ю.лица така и за ЕТ.Може да бъде налагана от 6 месеца до 1 г.Реализирането на административната наказателната отговорност се извършва по строго регламентирана процедура която е регламентирана в ЗАНН.Таз и процедура започва със съставянето на акта за установяване на административно нарушение , Акта винаги се съставя в писмена форма , по образец , утвърден от мин на финансите и съдържа слените реквизити , номер и дата на съставяне , 3 те имена и служебно положение на актосъставителя,3 те имена ЕГН и адрес на свидетелите при съставяне на акта и нарушителя , времето и мястото на установяване на нарушението , описание на това какво е установено по време на проверката и кои разпоредби на митническото законодателство са нарушени.В акта се отбелязва да ли нарушението за първи път или не .Акта се подписва задължително от актосъставителя и свидетелите, и се предявява за подпис на нарушителя.Предявява за подпис означава че се връчва лично на актонарушителя или на упълномощено от него лице срещу подпис. Ако нарушителя откаже да го подпише отказът се удостоверява с подписа на поне един свидетел като самият отказ се вписва в ката и същият се счита за връчен .При условие че нарушителя неможе да бъде открит за да му се предяви акта , това се отбелязва в акта и производството се спира .ЗАНН не регламентира , какъв е срока за спиране на производството .Съставянето на акта трябва да е съобразено с давностния срокове регламентирани в чл.34 от ЗАНН. Не се образува административно наказателно производство, а образуваното се прекратява, когато:нарушителят е починал;нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието; това е предвидено в закон или указ. Образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.Дори и да има допуснати неточности относно реквизитите , които трябва да съдържа акта за нарушението,същият ще послужи за издаване на по следващо наказателно постановление при условие че безспорно са установени дееца , неговата вина , нарушението както мястото и датата на които са извършени.след като акта се предяви на лицето , нарушителя разполага с 3 дневен срок да представи възражения .след изтичането на рози 3 дневен срок преписката с е комплектува и се изпраща на наказващия орган .Който разполага с 6 месечен срок да издаде наказателното постановление .След неговото изтичане компетентния орган няма правото да издава наказателни постановления , тъй като срокът е преклузивен.т,е, с неговото изтичане се губи субективното право.След като получи преписката наказващия орган преценява , дали е спазена процедурата по съставяне на акта за нарушение.наказващия орган има три възможности да се произнесе по преписката : Първо да прекрати производството , ако установи че няма извършено нарушение , изтекъл е давностния срок по чл. 34 от ЗАНН -Не се образува административно наказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението, а за митнически, данъчни, банкови, екологични и валутни нарушения, както и по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ - две години или липсва вина ; 2 да се прекрати производството при условие, че нарушението е маловажно , като в този случай дееца се предупреждава че при повторно нарушение ще бъде санкциониран;3 възможност е да се издаде наказателно постановление когато се установи че има виновно извършено деяние и спазена процедурата по установяване на нарушението.При налагането на санкцията , наказващият орган се съобразява с степента на обществена опасност на деянието , както и с това дали то е за първи път.В този случай , би следвало наказващия орган да наложи минималният размер на санкцията.При никакви обстоятелства наказващият орган не може да определи наказания от предвидения в закона минимум.Наказателното постановление също трябва да съдържа предвидените в закона реквизити в ЗАНН .То се връчва на лицето срещу подпис .Ако след щателно издирване , лицето неможе да бъде открито , това обстоятелство се вписва в наказателно постановление и то се счита за връчено. При налагане на административна санкция за извършено митническо нарушение има една съществена особеност, която се изразява в възможността да се сключи споразумение.същността на споразумението се изразява в това че нарушителят и наказващият орган могат да сключат споразумение относно Размера на санкцията.Това споразумение е ограничено от 50% от предвидения в закона размер на санкцията .след като такова споразумение се сключи то се изпраща в прокуратурата,която извършва контрол за законосъобразност.Ако прокурорът прецени че споразумението е незаконосъобразно с мотивирано искане го внася в съда. Ако съда прецени че мотивите на прокурора са основателни, той може да развали споразумението.В този случай преписката се изпраща на наказващия орган за произнасяне по същество.При условия че съда не е съгласен с мотивите на прокурора споразумението се оставя в сила.