16. Европейска харта за местно самоуправление. Развитие на идеята за създаването на ЕХМС.

Един от основните фактори, които определят демократичността в обществото и държавата е местното самоуправление. В условията на преход нашето общество търпи промени. Неизбежно е провеждането на нашето законодателство в съответствие на европейските норми.
Важна роля за местното самоуправление играе Европейската харта за местното самоуправление / ЕХМС /-подписана в рамките на съвета на Европа през 1985г., влиза в сила от 01.09.1988г., а България се присъединява на 03.10.199г. ЕХМИ има значение и роля съизмерими с Европейската конвенция за правата на човека и Европейската социална харта. ЕХМС за пръв път регламентира съдържанието на местното самоуправление от гледна точка на отношенията между държавата и общините.
Процесът, който приключва със създаването на ЕХМС има няколко етапа
1. С труда на Адолфо Гасер се лансира идеята за прилагане на местното самоуправление в Нова и Единна Европа
2. Провеждане на Европейският общински конгрес, Версай 1953г. В него вземат участие повече от 1000 кметове, които приемат харта на общинските свободи. Основното в нея е принципа за защита на общинските права и свободи от централизацията, типична за държавната администрация. През 1957г. се провежда Международна конференция на общините, които в последствие се наименува на Постоянна конференция на общините и регионите и се свиква всяка година за решаване на регионални проблеми. Тя приема Резолюция № 64, в която формулира принципите на местното самоуправление и предложение до Комитета на министрите към съвета на Европа. В последствие утвърждаването на принципите на местното управление в европейското пространство се забавя, защото се търси формула за прилагането й на административно-правното и управленски равнище в страните-членки на съвета на Европа.
3. В края на 70-те проектът е доведен до такава форма, която е приемлива за приемането на промени в законодателството за гарантиране на самостоятелността на общините.
4. Приема се Решение № 126/1981г. от Постоянната конференция на общините, с което всички досегашни проекти се обединяват в една декларация. Предложенията в хартата са да залегнат основните принципи на самоуправление и се открие процедура по присъединяване.
5. Декларацията е обсъдена на среща през 1982 г. в Лучано и е представена на международната комисия по регионалните и общински въпроси. Конференцията в Лучано стига до извода, че този въпрос има политически характер, защото от него зависи задължителността на принципите за изграждане на териториална автономия.
Конференцията в Рим през 1984г. стига до идеята, че хартата е подходяща форма, под която се развиват принципите на местното самоуправление. Министрите приемат текста и тя е одобрена като официален документ. От 15.10.1985г. тя е открита за подписване и присъединяване на по-голяма част от държавите от съвета на Европа.