16. Социалистически и социалдемократически партии.

През XIX век възниква Социализмът като идейно течение. Социалистите започват да работят сред хората на наемния труд и се обявяват за открита борба против буржоазията. Първите най-значими идеолози на Социализма и Социалдемокрацията са Карл Маркс и Фридрих Енгелс. Те двамата активно участват в идейното и политическото формиране на първите работнически партии.

През 1848 г. излиза книгата „Манифест на Комунистическата партия”. Те обосновават идеята от създаването на ново комунистическо общество, чиято главна сила са наемните работници. Чрез премахване властта на богатите, работниците трябва да установят своя власт „диктатура на пролетариата”, която да изгради социално справедливо общество, в което няма неравенство и подтисничество. През 1847 г. създават първата партия на работниците, която се именува Съюз на работниците. Това става в Лондон. По-късно през 1869 г. Интернационалът се разпада и през 1889 г. създават Втори Интернационал, който обединява нарасналото, придобило авторитет социалдемократическо движение. В края на XIX век в работническото и социалдемократическото движение настъпва разслоение между привържениците на реформизма, начело с Едуард Бернщайн. От друга страна представителите на революцията, чиито най-видни изразители през 1900 г. стават руските болшевики, начело с Владимир Улянов (Ленин). Това разделение във времето около ПСВ прераства в разцепление и до обособяването от една страна на революционно движение, което по-късно се е превърнало в комунистическо и от друга страна социалдемократическото, което поема пътя на реформата. Основното, което разделя двете течения е тактиката за постигането на крайните цели на работническото движение. Първите залагат на революцията и смяната на Капитализма с Комунизъм. Вторите се обявяват за защита на интересите на работниците в рамките на парламентарната демокрация и по пътя на постепенните реформи на капиталистическото общество. След настъпилото разделение през 50те години, Социалдемократическите партии се обособяват в собствена организация – Социален работнически интернационал. Включените в него партии постепенно преминават към възприемане ценностите на либералната демокрация и социалното пазарно стопанство. Същевременно те оказват силно влияние върху утвърждаването на демократическите ценности в Западна Европа. Съвременните партии в тази фамилия, скъсали с Марксиската парадигма, са последователи на социалистическата тенденция. Това обаче не означава, че съвременната идеология трябва да се отъждествява със социалистическите системи на Съветския съюз. В Западна Европа понятието „социализъм” има друго значение. За това повечето от тези партии се наричат Социалдемократически, за да се разграничат от булшевизма. Например Германска Социалдемократическа партия, дори и тези, които продължават да се наричат социалистически като във Франция и Австрия – те са привърженици на либералната демокрация и за тях средство за легитимиране на властта са изборите, а не революцията. Особено силно въздействие върху идейната и политическата еволюция на Социалдемократическите партии оказва германската социалдемокрация. През 1959 г. тя окончателно скъсва с Марксизма и възприема основните ценности и принципи на либералната демокрация. Основни ценности на тази партия са свободата, справедливостта и солидарността. Същите тези ценности са възприети и от Социалистическия интернационал. Те стават основа на програмните документи на повечето гео-демократически партии. Много от ценностите на Социалдемократическите партии вече са заложени и в Конституциите на развитите държави. Макар и определящи се като леви, Социалдемократическите партии привличат членове и симпатизанти във всички социални слоеве. Модернизирането в тези партии им донеси значителни политически успехи в края на XX век. В редица европейски държави дойдоха на власт и имат голямо влияние (например Скандинавските страни). През 80те години социалистите дойдоха на власт във Франция, Великобритания и т.н. В наше време Социалдемократическите партии са една от най-силните партийни фамилии в Европа, Австралия, Япония, Израел и други. Социалистическият интернационал е най-старата международна партийна организация, със силно влияние в политическият живот и обединява над 100 партии.