16. Юридически смисъл на разпределението на властите

Принципът за разделението на властите не е само еманация на правно организираната политическа система. Той олицетворява юридическата организираност на целия спектър от отношения. Един от основните белези на модерната държава е обвързването на дейността и все повече с правото. Правото чертае начините, с които народът, обществото могат да реализират своята воля.
Тази воля не може да се материализира неправово, неконтролируемо и само с политически норми. Привържениците на политическото начало изтъква на преден план правото на народа. Според тях правото на народа стои по-високо от правото на държавата..
Така в правната доктрина се оформят две линии – абсолютитстка и конституционна.
Абсолютитската линия се поддържа главно от Хобс и от Русо, а втората от Лок и Монтескьо. Доминираща е първата линия. Правото насочва и санкционира гражданите на империзма. Видът на преградата е двузначен:
1.Ограничаване на властта.
2.Разделяне на властта.
Държавата е длъжна да спазва тези ограничители и дори да съдейства за тяхната безпрекосновеност. Правото и разделението на властите образуват в съчетание едно правило за сигурността в обществото. Това правило поддържа и сигурността на човека. Следователно принципът е един от основните ограничители на властта.
Основният закон прави принципа юридически значим, като го извежда в правна норма със задължителен характер. Правото задвижва отделните елементи на стройния държавен механизъм. То придава качествата общо задължителност и общовалидност на идеята за ред и хармония в държавата. Правото посочва и правните форми, чрез които всяка власт може да упражнява функцията си. Начинът, по който всяка власт обективизира действията си, се определя от един общ ред, валиден, за всички субекти на държавната власт. Този ред стои над властите и те не могат по свое собствено усмотрение да го променят. Правото има своето основание да регламентира най-важния принцип на организацията на държавата, защото то се формира и битува върху социални компромиси. Разделението на властите също се основава върху общественото съгласие по отношение на начина, по който трябва да бъде организирана държавната власт. Правото и разделението на властите се срещат и си сътрудничат върху фундамента на съгласието и общопризнатото зачитане на справедливостта, която те изразяват. Така че една от гаранциите за справедливостта в обществото и държавата е общото съгласие по отношение на дадена ценност. Тази ценност е именно разделението на властите.