16. Метод на приспадане, или кредитен метод (tax credit system)

При метода на приспадане в държавата, за която лицето е местно, се обхващат всички негови доходи или имущество независимо от това къде са получени или се намират. Тази държава запазва правото си да облага общия доход или цялото имущество, но взема предвид платените в чужбина данъци, като ги изважда от дължимите данъци по националното й право. Така се цели да се избегне двойното данъчно облагане. При този метод данъчната администрация определя първо общата стойност на обекта на облагане и по този начин и размера на дължимия по вътрешното право данък. От така определения дължим данък се изважда платеният в чужбина данък.
При този метод е необходима еднаквост или подобност на местните и чуждестранни данъци.
За кои доходи ще се приложи методът, зависи от категориите доходи, определени в договора.
При определянето на максималният размер на подлежащия на приспадане данък следва да се има предвид, че облагането на тези доходи в държавата източник е върху брутната им сума и ставката може да е различна за отделната категория доход.
При този метод колкото по-малък е размерът на чуждестранния данък, толкова по-малко се намалява размерът на данъчното задължение, определено според вътрешното право.
За да се говори за приспадане, следва да е събран чуждестранният данък.
Като основа за изчисляване на вътрешните данъци служи неговият общ, съвкупен доход или притежаваното в страната и в чужбина имущество. Механизмът за определяне на данъчната основа се урежда изключително от разпоредбите на вътрешното право, като доходите от чужбина също се оценяват според вътрешните правила за оценка на данъчната основа.
Възможни са няколко варианта на метода на приспадане, или кредитния метод.
Пълно приспадане (full credit)
Държавата, за която субектът на облагане е местно лице, приспада платените в чужбина данъци в пълен размер. Тъй като платените в чужбина данъци се приспадат в пълен размер за субекта на данъчни задължения е определящо нивото на облагане в държавата, за която е местно лице. Ако данъчната тежест в чужбина в сравнителен аспект е по-голяма, чрез пълното освобождаване се намалява данъкът върху доходите в държавата, за която лицето е местно и обратно – при по-ниска данъчна тежест в чужбина субектът на облагане ще получи компенсация

Обвързано приспадане (обикновен кредит)
Държавата, за която субектът на облагане е местно лице, приспада платените в чужбина данъци само в размери, които се съотнасят към вътрешния данък, дължим за доходите от държавата, в която е източникът. Данъците в чужбина, които са по-високи по размер от съответните данъци в страната, не се вземат предвид.

Фиктивно приспадане
Доколкото методът на приспадане има за резултат това, че данъкът върху доходите, получени в чужбина, се приспада до вътрешното ниво на данъка, данъчните облекчения, дадени в чужбина за инвеститорите, имат известно значение за прилагане на метода. Различаваме:
- tax sparing credit – държавата, за която лицето е местно, взема предвид особените мерки в държавата на източника, чрез който тя по политически, икономически, социални и други причини е предвидила данъчни облекчения и по този начин е намалила размера на данъка си, който би бил дължим, ако не бяха тези облекчения. Държавата, за която лицето е местно, приспада данъците, които биха се получили без тези специални облекчения. С това се предотвратява възможността дадените в държавата на източника данъчни привилегии да се компенсират от по-високия данък в държавата извършваща приспадането.
- matсhing credit – държавата, за която лицето е местно, приспада общо от нейните данъци върху определени доходи от другата договаряща държава един по-висок, фиктивен данък, който тази държава може да събира според вътрешното си право или според разпоредбите на договора.

Обикновен кредит
Държавата, за която лицето е местно, събира данък върху общия доход от 100000 при данъчна ставка 35% и допуска приспадане, изваждане на данък, начислен в държавата източник на част от дохода, но само в такъв размер, който не надвишава съответния данък в държавата М, отнасящ се за тези доходи. Максималният размер на приспадане ще е 35% от 20 000 = 7 000.