15. Актове, издавани от митническите органи.

При прилагането на митническото законодателство и при упражняване на своите правомощия , митническите органи издават актове .тези актове са материален израз на властническите правомощия които притежават митническите органи , актовете които издават митническите органи са решения , постановления за принудително събиране на публични държавни вземания , актове на установяване на административни нарушения и наказателни постановления с които налагат административни санкции..с решения митническите органи се произнасят по всички въпроси , които възникват пред тях и са свързани с даването на индивидуален административен акт.Така например с решения митническия орган ще се произнесе когато се иска промяна в митническата облагаема стойност , на стоката , по своята правна същност тези решения също са индивидуални административни актове .Постановленията за събирания на публични вземания се издават от началника на митницата в района на които е възникнало и не е платено в законния срок митническото задължение .тези постановления също са индивидуални административни актове и като такива подлежат на обжалване .Първата фаза на обжалването а е административната и се извършва чрез подаването на жалба , чрез органа издал постановлението до регионалният митнически директор.Последният осъществява контрол за законно съобразност и следва да се произнесе по жалбата в 30 дневен срок считано от датата на която жалбата е постъпила при него .Срокът на подаване на жалбата от длъжника е 14 дневен и започва да тече от деня следващ този на връчване на постановлението.обжалването по административен ред е абсолютна необходима предпоставка за по следващо обжалване на постановлението пред съда.По жалбата директора се произнася с решение като , разглежда самата жалба по същество.с решението си регионалния митнически директор може да отмени изцяло или от части постановлението или да го потвърди.Няма право да изменя обжалваното постановление .Обжалването на постановлението за принудително събира не спира неговото изпълнение .Освен ако не е предложено обезпечение по реда на ДОПК.Когато обезпечението е пари в брой безусловно неотменяема банкова гаранция или залог на държавни ценни книжа изпълнението задължително се спира (когато неговият размер покрива този на задължението)В всички останали случаи спирането а изпълнението е по преценка на регионалния митнически директор .По жалбата регионалния митнически директор се произнася с решение на съдебно обжалване подлежи постановлението за принудително събиране на публични държавни вземания , а не решението с което се е произнесъл регионалният митнически директор.Освен тези актове , митническата администрация издава актове за установяване на административни нарушения .Митническата администрация издава и наказателни постановления с които се налагат санкции , за допуснати от лицата митнически нарушения .процедурата по тяхното издаване е регламентирана в ЗАНН.Актът за установяване на административни нарушение се съставя от онези митнически служители които упражняват пряк , и непосредствен контрол , върху лицата извършващи внос или износ.ЗА разлика от акта за установяване на административно нарушение , наказателното постановление не е административен а е правораздавателен акт.