14. Родство. Сватовство.

Родството е връзка между две лица, от които едното пряко или непряко произхожда от другото или които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Виж двете алинеи на чл. 46 СК. Има два вида родство - по права и по съребрена линия.
Родство по права линия. Родството по права линия е връзката между две лица, от които едното произхожда пряко или непряко от другото. Правата линия на родството може да се окачестви като низходяща и възходяща. Зависи от чия позиция и от какво направление тя се наблюдава. Линията е възходяща когато се разглежда от потомците към предшествениците. Тя е низходяща, когато се разглежда от предшествениците към потомците.
Родство по съребрена линия. Това e връзката между две лица, които имат общ родоначалник, без едното да произхожда от другото. Тези лица са роднини по съребрена линия.
Съребрените роднини могат да бъдат пълнокръвни и непълнокръвни. Пълнокръвни са тези, които произхождат от общ баща и обща майка. Непълнокръвни са тези, които имат само един общ родител. Ако е обща майката, те се наричат едноутробни, а ако е общ бащата - еднокръвни. Пълнокръвни и непълнокръвни се явяват най-напред братята и сестрите. В последствие това качество на родствената връзка се пренася върху потомството, например, пълнокръвни и непълнокръвни първи братовчеди. Това е възможно само по родство по съребрена линия. Родството по права линия не може да се дели на пълнокръвно или непълнокръвно. Едно лице или е син, баща, внук или пр. на друго или не е. За бащата, например, всички деца са еднакво негови, макар да са родени от различни майки.
Пълнокръвният или непълнокръвният характер на съребреното родство има значение при наследяването: "... еднокръвни или едноутробни братя и сестри получават половината от това, което получават родните братя и сестри." Но този характер на родството по съребрена линия си остава пречка за брак, защото по-малкото количество кръв не променя степента на родството.
Отсъствие на родство. Възможно е да встъпят в брак лица, които имат деца от предишни връзки. Съпругът на родителя сe нарича втори баща или втора майка на детето. А според традиционните битови понятия "доведени" са децата на съпругата, а "заварени" — децата на съпруга. Защото по традиция у нас жената идва при мъжа.
Между втория баща и втората майка от, една страна, и доведените или заварени деца, от друга, не съществува връзка. Всъщност, те се намират в отношение на сватовство. Между доведеното дете и завареното дете също не съществува родство, защото между тях няма никаква кръвна връзка. Те се намират в отношения на сватовство.
Не съществува връзка и между съпрузите, сключили законен брак. Между тях няма кръвна връзка, защото иначе не биха могли да сключат брак. Наистина между тях би могло да има някаква далечна родствена връзка, но това е случайна възможност, която няма нищо общо със съпружеската връзка.
Степени на родство. Между двама роднини по права линия има толкова степени, колкото са поколенията. Броят се ражданията, необходими за създаване на съответната родствена връзка, без да се брои родоначалникът. Така бащата и синът са от първа степен, дядото и внукът от втора степен и т.н.
Между двама роднини по съребрена линия има толкова степени, колкото са поколенията от единия от тях до общия родоначалник и от последния до другия роднина. Така двама братя са от втора степен, чичото и племенникът от трета степен, първите братовчеди от четвърта степен и т.н. Отново се броят ражданията, без да се брои родоначалникът, като изчисленията се правят и в двете направления и резултатът се събира. Но съребрена линия няма първа степен: за да възникне съребрено родство са необходими минимум две раждания. Това важи и за близнаците.
Сватовство. Правната уредба е в чл. 48 СК. Бракът създава отношения на близост и между всеки съпруг и роднините на другия, както и между роднините на двамата съпрузи. Тези отношения се наричат сватовство. По своята същност сватовството е връзка между единия съпруг и роднините на другия съпруг, както и между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг. Сватовството не е родство в същинския смисъл на думата. Първоначално сватовството бе пречка за брак, но през 1953г. тази пречка бе премахната.
Видове сватовство. Сватовство са връзките между единия съпруг и роднините на другия съпруг. В сватовство се намират: съпругата и майката на съпруга или неговата сестра, или неговият дядо и пр.; съпругът и бащата на съпругата или нейното дете от предишен брак, или нейния брат, племенник, чичо и пр.
Сватовство са връзките между двете групи роднини - тези на единия съпруг и тези, на другия съпруг. В сватовство се намират: майката и бащата на съпруга с майката и бащата на съпругата; братята, сестрите, племенниците на единия съпруг с тези на другия съпруг и т.н.
СК обявява за сватовство още една връзка, която не се вмества в определението по чл. 48 (1) СК: "Отношенията между съпругите на двама братя и съпрузите на две сестри" Според чл. 48 (4) СК "Съпругите на двама братя или съпрузите на две сестри са роднини по сватовство от втора степен."
Степени при трите вида сватовство: Степента на сватовство между единия съпруг и роднините на другия съпруг се определя от степента на родство между последния и роднините му. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 48 (2) СК. Например, съпругата и майката на съпруга (те са снаха и свекърва) са в сватовство по първа линия, защото синът и майката са в родство от първа степен, съпругът и сестрата на съпругата (балдъзата), а също и съпругата и сестрата на съпруга (зълвата), съпругата и братът на съпруга (девер) са в сватовство от втора степен, защото съпругът, респ. съпругата със своите брат или сестра са в родство по втора степен. Съпругът и чичото на съпругата са в сватовство от трета степен, защото тя е в родство с чичо си от трета степен и т.н.
Степента на сватовство между роднините на единия съпруг и роднините на другия съпруг се получава като се съберат степените на родство, в което роднините на всеки съпруг се намират към него. Например, бащата на съпруга и бащата на съпругата са в сватовство от втора степен, защото всеки от тях е роднина от първа степен на единия съпруг. Братът на съпругата и братът на съпруга са в сватовство от четвърта степен, защото всеки от тях към брат си и сестра си е в родство от втора степен. Съпругите на двама братя и съпрузите на две сестри са обявени изрично от чл. 48 (4) СК за роднини по сватовство от втора степен. По аналогия това важи и за отношението между съпругата на брата и съпруга на сестрата.