14. Методи за избягване на двойното данъчно облагане и други разпоредби, свързани с целта на договорите за избягване на двойното данъчно облагане.

Чрез разпределителните норми на договорите за ИДДО се разграничават правомощията на държавите за облагане на определени данъчни обекти. Договорите за ИДДО влияят върху вътрешното право в две насоки. Едната засяга установеното в договорите ограничаване на облагането в държавата източници на доходите или в която се намира имуществото, а другата се изразява в прилагането в държавата, за която субектът на данъчни задължения е местно лице на предвидените в договорите методи за ИДДО. Методите за ИДДО представляват уредените за държавата, в която субектът на облагане е местно лице, мерки за изравняване на възможното облагане в държавата източник.