14. Погасяване на митническото задължение.

Митническата администрация е задължена да води под отчет всяко декларирано или установено от нея митническо задължение .Длъжникът следва да бъде писмен о уведомен за размера на дължимите от него митни сборове , след вземането им под отчет.Такова писмено уведомяване не се извършва ,когато лицето само е посочило задължението си в митническата декларация и то е изчислено вярно.Познати са слените способи за погасяване на митнически задължения :първия способ е ефективно плащане , което може да бъде доброволно или принудително , доброволното плащане може да се извърши в 10 дневен срок от възникване на задължението , като за администрацията е без значение кои точно ще извърши плащането т.е това може да бъде длъжника или 3 лице.доброволното плащане може да се извърши в брои в касата на митническото учреждение или по банков път.Другият способ е принудителното изпълнение.Извършва се от публичните изпълните ли или частните съдебни изпълнители.По реда на ДОПК за защото митата са държавни публични вземания.Опрощаването се има предвид тогава когато се установи , че в момента на взимане под отчет на митническото задължение е отпаднало основанията за неговото възникване или то изобщо не е било дължимо.Другата форма на опрощаване е тогава когато се извършва от президента с указ .Втората форма на опрощаването е възможна само по отношение на физически лица , които не са търговци.Отказът за извършване не опрощаване от страна на президента става чрез уведомително писмо .Отнемане в полза на държавата – тази възможност за погасяване на митническото задължение се прилага когато лицата са въвели неправомерно , стоки на територията на държавата , общото правило е че тези стоки се задържат и веднага или в последствие се отнемат в полза на държавата.Митническото задължение се погасява и когато изтече давностния срок при публичните държавни вземани този срок е 5г. и започва да тече от 01.01 на годината следваща тази на възникване на задължението .Изтичането на давностния срок държавата в лицето на митническата администрация губи възможността да събере вземанията по принудителен ред .Погасителната давност бива абсолютна и относителна .5г. срок спира и на датата на спирането започва да тече нов 5г. давностен срок .С всяко предприето от публичния изпълнител, действие по събиране на вземането , не зависимо от това след изтичането на 10 години считано от 01.01 на година следващата тази на възникване на задължението , то се погасява по давност.