14. Специални регистри свързани с облагането с данъци. Специална данъчна регистрация по ЗДДС и ЗАДС. Дерегистрация.

Регистрация по избор по ЗДДС чл.100 чл.4 ЗДДС урежда общо условие за регистрация по избор по ЗДДС, а това условие е, че не може да се регистрира по ЗДДС лице на което приходната администрация е прекратила или отказала регистрация на основание чл.176 от ЗДДС. Съгласно него органа по приходите може да откаже да регистрира или да прекрати регистрация на лице което не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция. Второ, на лице което е променило адреса си за кореспондениция и не е уведомило приходната администрация. Трето, на лице което системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС. Четвърто, на лице което има данъчни задължения общата стойност на които надхвърля стойността на активите му така както са установени в чл.176 от ЗДДС, това означава че докато лицето не предприеме действия да преодолее тези отрицателни препятствия за регистрацията, то ще му бъде отказана такава регистрация. Ако лицето не е от тези, законът му дава възможност за регистрация по избор. Съгласно чл.100 от ЗДДС има 3 възможности за регистрация по избор:1. всяко данъчно задължено лице за което не са налице условията за задължително регистриране има право да се ретистрира по избор по общия ред. Данъчно задължено е всяко лице което извършва независима икономическа дейност без значение от цените и резултатите от нея.2. чл.100 ал.2 ЗДДС на това основание могат да се регистрират всички данъчно задължени лица и всички данъчно незадължени юридически лица за които не са налице условията за задължителната регистрация.
Данъчнозадължени лица
Чл. 3. (1) Данъчнозадължено лице по смисъла на този закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност независимо от целите и резултатите от нея.
(2) Не са данъчнозадължени лица по смисъла на този закон:
1. държавата, държавните органи и органите на местното самоуправление за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, дори и когато за тях се дължат държавни или местни данъци или такси;
2. физическите лица за осъществяваната от тях дейност по трудов договор;
3. физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност, уредена в закон, по управление и контрол на юридически лица.
(3) Независимо от разпоредбата на ал. 2 държавата, държавните органи или органите на местно самоуправление са данъчнозадължени лица по този закон, когато:
1. извършваните от тях доставки ще имат за резултат значително нарушение на конкуренцията спрямо извършваната независима икономическа дейност от данъчнозадължените по този закон лица;
2. извършват някоя от дейностите, изброени в правилника за прилагане на този закон.
Законът не е дал възможност на данъчно незадължените лица да се регистрират за вътреобщностни придобивания доколкото при регистрираните за вътреобщностни придобивания не се ползва правото на приспадане на данъчен кредит, а получателят при вътреобщностните придобивания е само платец на данъка по силата на чл.84 от ЗДДС3. чл.100, ал.3 от ЗДДС регистрация при дистанционни продажби4. чуждестранно лице което не е установено на територията на страната, тази регистрация е регламентирана с чл.133 ал.1 (регистрация с акредитиран представител-чл.135)5. регистрация по избор може да напри лице което извършва доставки на услуги по електронен път-чл.152 ЗДДСПроцедура по регистрация по избор-регистрация по инициатива на данъчно задълженото лице се извършва чрез подаване на заявление за регистрация, образец се съдължа като приложение към ППЗДДС. Това заявление се подава в компетентната ТД на НАП, към заявлението за регистрация се подават и документи които са изброени в чл.133 от ЗДДС. В 7 дневен срок от постъпване на документите органът по приходите извършва проверка на основанията за регистрация. В следващия 7 дневен срок от приключване на проверката органът по приходите издава акт с който се извършва регистрацията или с който мотивирано се отказва регистрация. Едновременно с акта за регистрация се връчва и удостоверението за регистрация което се изготвя по образец. Към датата на регистрация лицето изготвя регистрационен опис за активите които притежава по смисъла на Закона за Счетоводството за който има право на данъчен кредит. От момента на регистрацията си по ЗДДС независимо че лицето е регистрирано по избор за него възниква задължени еза начисляване на ДДС по всяка осъществена от него облагаема доставка и също право на ползване на данъчен кредит по доставките по които лицето е получател. Възникват и останалите задължения по закона, а именно да подава дневници за покупки и дневници за продажби, да издава предвидените в закона документи и други. Прекратяване на регистрация по ЗДДС-прекратява се по инициатива на регистрираното лице или по инициатива на органа по приходите. Прекратяването на регистрацията или дерегистрацията е процедура въз основа на която след датата на дерегистрация лицето няма право да начислява данък и да приспада данъчен кредит.Дерегистрацията може да бъде извършена по инициатива на регистрираното лице, задължително или по избор, а също по инициатива на органа по приходите.1. Дерегистрация по инициатива на органа по приходите-основанията за дерегистрация са следните:- установяване на основания за дерегистрация, случаите на заличаване и прекратяване на лицето, смърт на ФЛ регистрирало се по ЗДДС, смърт на ФЛ съответно на ЕТ- по чл.176 ДОПК във връзкас чл.110 ал.1 т.1 ЗДДС когато лицето не може да бъде откритона посочения от него адрес за кореспонденция или когато промени адреса и не съобщи, когато системно не изпълнява данъчните си задължения. При дерегистрация органа по приходите издава акт за дерегистрация като в случая когато е налице основание за задължителна дерегистрация акта не се връчва на лицето. За дата на дерегистрация се смята датата на възникване на обстоятелствата представляващи основание за задължителна дерегистрация. ЗДДС урежда и някои специфични случаи на прекратяване на регистрация: чл.133 ЗДДС-общи; дерегистрация на дилър-чл.150 ал.1 ЗДДС;случаи на специална регистрация на лице чл.152 ЗДДС.На основание чл.111 ЗДДС към датата на прекратяване на регистрацията се смята, че лицето извършва доставки по смисъла на ЗДДС на всички налични стоки и услуги за които е ползвал данъчен кредит. Това означава че за всички тях се начислява данък като той се включва в последния данъчен период. Акта за дерегистрация не се връчва на лицето, възможно е лицето да не подаде справка-декларация за последния данъчен период. В тези случаи дължимия данък се определя с ревизионен акт издаден по реда на ДОПК.2. Дерегистрация по инициатива на лицето-задължителна или по избор-основанията са следните:- основания за задължителна дерегистрация-заличаване на ЕТ от търговския регистър; прекратяване на лицето в случай на прекратяване на ЮЛ с или без ликвидация които са уредени в ТЗ; прекратяване на кооперация; прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса и други- основания за дерегистрация по избор-диференцирано в зависимост от основанията за регистрация на лицето, например лице което е регистрирано поради достигане на облагаем оборот от 50 хил.лв. чл.56 ЗДДС може да се дерегистрира по избор когато отпадне задължителното основание за регистрация.Специфични случаи за прекратяване по инициатива на лицето:1. прекратяване на регистрацията на чуждестранни лица, регистрация чрез акредитиран представител2. прекратяване на регистрация на дилър3. прекратяване на специална регистрация на лица осъществяващи извършване на услуги по електронен пътОбщото е, че регистрираното лице следва да подаде заявление за дерегистрация по образец. В заявлението задължително се посочва основанието за дерегистрация и се прилагат документите посочени в ППЗДДС (справка за облагаем оборот, удостоверение за регистрация, копие от съдебно решение и други). Заедно със справка-декларация за последния данъчен период лицето подава и протокол-опис по образец за начисляване на ДДС, данък по реда на чл.111 по ЗДДС. Заявление за деретистрация се подава в компетентната ТД в 14 дневен срок от настъпване на обстоятелството за дерегистрация, а при дерегистрацията по избор само избира кога да подаде заявлението. Въз основа на подадденото заявление и останалите документи, органът по приходите извършва проверка в 7 дневен срок на основанието за дерегистрация. След изтичането на този срок в нов 7 дневен срок органа по приходите издава акт с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията. Специални регистри на данъчно задължените лица се водят и по ЗАДС, но акцизите се администрират от митническите органи, регистрите се водят от АМ на основание чл.54 от ЗАДС. АМ води регистри на лицензираните складодържатели и на данъчните складове, на основание чл-56,ал.2 ЗАДС АМ води регистри на специализираните обекти за дестилиране и обектите за винопроизводство. А на основание чл.57 А от ЗАДС, АМ води регистри на лицата които подлежат на задължително регистриране по ЗАДС, такива лица са лицата които произвеждат, внасят кокс или въглища (акцизни стоки), лицата получили лиценз по закона за енергетиката (акцизна стока). Тези регистри съдържат информация която е указана в чл.57А ал.2 от ЗАДС, наименование, седалище, адрес на лицето. Друг специален регистър който се води от съответната ТД на НАП това е регистър на лицата длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват фискални устройства в съответните обекти. Този регистър се води на основание чл.7 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 за регистриране и отчитане продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Регистър по Закона за статистиката за вътреобщностна търговия със стоки, органи по осъществяване на тази статистика освен НАП и АМ е и НСИ, на основание чл.14, ал.2 НАП създава и поддържа регистър на ИНТРАСТАТ операторите. За създаване и поддържане на този регистър е утвърдена специална процедура по прилагане на процедурата ИНТРАСТАТ. Води се от НАП с цел да могат да бъдат идентифицирани лицата които извършват вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания на стоки.