14. Престъпления против човечеството.

Престъпленията против човечеството съставляват самостоятелна група от международни престъпления. Включени са: изгнание в резултат на въоръжено нападение или окупация; нечовешки действия извършени в резултат на апартейд или геноцид.

Геноцидът е сред най-тежките престъпления. Придобива известност след Втората световна война. За първи път тези действия се квалифицират като международно престъпление, а виновните са привлечени към наказателна отговорност на процесите в Нюрнбер и Токио. Терминът геноцид буквално означава убийство на народа. От обективна страна престъплението се осъществява чрез сложна система от действия за физическо унищожаване на част или на цялата национална, етническа, расова или религиозна група като такава. Наказва се също заговорът, с цел да се извърши геноцид, както и публичното подстрекателство към геноцид. Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице, навършило 18 години. Престъплението се осъществява при умишлена форма на вина. Умисълът е пряк. Престъплението геноцид не се погасява по давност.

Апартейда е най-тежката форма на расова дискриминация. Израз е на държавна политика, в резултат на която, на основата на расови различия, групи от населението в дадена държава се поставят в неравноправно положение в сравнение с други групи. Терминът апартейд означава буквално разделно живеене. Обект на престъплението са специфични обществени отношения, които регулират безконфликтното съществуване на територията на една държава на съвместното съществуване на групи от хора с различна расова принадлежност. Субект на престъплението може да бъде физическо лице, организация. Апартейда се реализира чрез задружната съучастническа дейност на много хора. Наказанията, наложени за апартейд са едни от най-тежките.

Биоцидът е признат за международно престъпление през последните деситилетия на 20 век. Сравнително късно се отделя от екоцида като самостоятелно международно престъпление. Разграничителният критерий между тях е целта. Целта при биоцида е засяга на човека, а при екоцида засягане на околната среда. Биоцидът е възможен в условията на агресивна война, в която победата е цел. Терминът биоцид буквално означава унищожаване на живота. Като престъпление той може да бъде определен като планирано масово унищожаване на хора и други живи същества с цел достигане на военно преимущество. Обектът на престъплението е специфичен - нарушават се международни обществене отношения, които регулират най-общо живота. Съставът на биоцида се осъществява посредством физическо унищожаване на хора. Средствата за масово унищожаване могат да бъдат неутронно оръжие, задушливи, отровни газове и др. Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице. Биоцидът е възможен при умисъл. Престъплението разкрива висока степен на обществена опасност.

Екоцидът е международно престъпление, признато през последните години. То може да се определи като съзнателна целенасочена дейност, насочена към увреждане или унищожаване на природната среда с необратими последици, с което се застрашава живота на хората. Терминът буквално означава унищожаване на дома. В литературата е известен и военен екоцид, т.е. принудително използване на природните условия и явления за достигане на военно преимущество. Различават се: геофизическа война; метеорологична война; широко приложение на оръжия за масово порязване. Обект на престъплението екоцид са обществените отношения, които регулират законосъобразното използване на природната среда от хората и опазват земята, подземните богатства, флората, фауната в тяхната разновидност. Състава на престъплението се реализира чрез действия, но са възможни и бездействия от страна на дееца. Международното престъпление екоцид се осъществява при пряк и по-рядко при евентуален умисъл. Екоцидът е тежко резултатно престъпление, с което се причиняват огромни вреди.