14. Кмет. Правно положение и актове.

Конституцията и ЗМСМА уреждат правното положение на кмета, който е местен изпълнителен орган. Той традиционно съществува в страна от създаването на третата българска държава. През различните периоди от нейното съществуване, той е избира по различен начин. След приемане на конституцията от 1947 г., кметският институт е ликвидиран и е заменен с местен колективен изпълнителен орган, който се нарича ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ. Кметът се възстановява като институт за пръв път няколко години пред 1989 г. Неговата правна уредба сега се съдържа в конституцията, ЗМСМА и някои специални закони. Съществуват кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства. Кметът е едноличен изпълнителен орган на общината, който се избира пряко от населението за срок от 4 години. Неговите функции и правомощия могат да бъдат обособени в няколко групи: 1. са тези, които произтичат от решенията на общинския съвет; 2. са тези, които произтичат от законите и подзаконовите нормативни актове; 3. са тези, които произтичат от указанията на горестоящите органи. За кмета за установени несъвместимости, които имат значение за упражняването на неговите правомощия. По начало кметът е длъжен да изпълнява решенията на общинския съвет. Неговите актове се оспорват пред областния управител. Когато кметът не е съгласен с едно решение на общинския съвет и счита, че то е неправилно и незаконосъобразно, той може да го върне на общинския съвет или, ако прецени, може да оспори това решение на общинския съвет като незаконосъобразно пред съответния административен съд. Ако той върне решението на общинския съвет, то решението не влиза в сила и не подлежи на изпълнение. Общинският съвет разглежда върнатото решение. Той може да го отмени, измени или да приеме ново такова. Тук обаче се изисква друго мнозинство. Повече от половината от общия брой на общинските съветници. Този нов акт на общинския съвет подлежи на оспорване по реда на АПК. В ЗМСМА е определено, че кметът упражнява своите правомощия със заповеди. Заповедта, като акт на кмета и изобщо като юридически значим акт се издава от едноличните органи на управление. В действителност, кметът упражнява своите правомощия и чрез други актове. Той е административно-наказващ орган и издава наказателни постановления. Освен това подписва жалби, молби и други актове.