13. Данъчна регистрация. Видове. Прекратяване. Данъчно-осигурителна сметка.

Регистрацията заема съществено място в дейността на приходната администрация. Тя е в основата на установяване на данъчното задължение и улеснява органите по приходите при определяне на данъчно задължените лица и установяване на задължения за данъци. Цялостния режим на регистрация може да се раздели на две части:- обща регистрация- специална регистрацияНАП създава и поддържа регистър база данни за задължените лица. Касае се за т.нар.общ регистър, за разлика от специалните регистри които се водят в НАП. Регистрацията на задължените лица е установена в чл.80-86 от ДОПК.
Регистър и бази данни
Чл. 80. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър и бази данни за задължените лица.
(2) Не подлежат на вписване в регистъра местните физически лица и чуждестранните физически и юридически лица за доходи, подлежащи на облагане при източника с окончателен данък.
(3) Със закон може да се предвиди воденето на специални регистри като част от регистъра по ал. 1.
Съдържание на регистъра
Чл. 81. (1) Регистърът съдържа данни относно:
1. компетентната териториална дирекция;
2. името, съответно наименованието (фирмата) на регистрираното лице;
3. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единния идентификационен код по БУЛСТАТ, съответно единния граждански номер или личния номер на чужденеца;
4. адресите по чл. 8 и 28;
5. името и идентификационния номер по т. 3 на лицата, които го представляват по закон;
6. вида и статута на регистрираното лице;
7. основната икономическа дейност;
8. датите на създаване, възникване, преобразуване, правоприемства, прекратяване и заличаване;
9. датата на регистрацията;
10. датата на прекратяване на регистрацията;
11. датите на специалната регистрация;
12. датите на прекратяване на специалната регистрация;
13. датите на промяна на компетентната териториална дирекция.
(2) Видът, съдържанието, редът за създаването, поддържането и достъпът до базите данни се определят със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
Вписване в регистъра
Чл. 82. (1) Регистрацията се извършва чрез служебно вписване на данни в регистъра.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) Данните за местните и чуждестранните физически лица, с изключение на лицата по чл. 80, ал. 2, на лицата, вписани в търговския регистър, и на лицата, подлежащи на регистрация в регистър БУЛСТАТ, се вписват в регистъра от съответната териториална дирекция въз основа на първата подадена декларация, свързана с данъчно облагане или задължителни осигурителни вноски.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) Данните по чл. 81, ал. 1 за лицата, вписани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) Служебно вписване на данни в регистъра, извън подлежащите на вписване данни от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ, се извършва с протокол по чл. 50 въз основа на вписвания в други официални (публични) регистри или извършени констатации след проверка на орган по приходите. В този случай при липса на единен граждански номер или личен номер на чужденец лицето получава служебен номер.
Специални регистри
Чл. 83. (1) Вписването и прекратяването на регистрацията в специалните регистри се извършва на основанията и в сроковете, предвидени в съответния нормативен акт.
(2) Вписването в специалните регистри се извършва от органа по приходите служебно или по искане на лицето след извършване на проверка за наличие на основанията за вписване.
(3) Когато вписването се извършва служебно, то има действие от деня на връчването на акта за регистрация или дерегистрация (прекратяване на регистрацията).
(4) Актовете и отказите за регистрация или дерегистрация (прекратяване на регистрацията) в специалните регистри се обжалват по реда, предвиден за обжалване на ревизионните актове.
(5) Непроизнасянето в срок за извършването на регистрация или дерегистрация в специален регистър се смята за отказ, който може да се обжалва по реда за обжалване на ревизионните актове в 14-дневен срок от изтичането на срока за произнасяне.
Идентификация на регистрираните лица
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) Регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 - 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код по БУЛСТАТ, а за едноличните търговци - чрез единен идентификационен код, издаден от Агенцията по вписванията, съответно личен номер на чужденец, и единен идентификационен код по БУЛСТАТ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.10.2006 г.) Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
(3) Лицата, които не попадат в случаите по ал. 1 или 2, се идентифицират чрез служебен номер.
Задължение за посочване
Чл. 85. Регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията и адреса си за кореспонденция в подаваните от него декларации, в цялата кореспонденция с Националната агенция за приходите, както и когато това се изисква в нормативен акт.
Прекратяване на регистрацията
Чл. 86. (1) Регистрацията по чл. 82 се прекратява:
1. със смъртта на физическото лице;
2. с отпадане на основанието за извършването й в останалите случаи.
(2) В регистъра се поддържа и съхранява архив за лицата с прекратена регистрация.
(3) Срокът и начините за съхраняване на архива се определят от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите със заповедта по чл. 81, ал. 2.
В този общ регистър се поддържат и съхраняват архиви за лицата с прекратена регистрация. Освен общия регистър НАП създава и поддържа специални регистри-Регистър по ЗДДС и регистър по Закона за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки, регистър на Интрастат операторите. Освен това в ТД на НАП се поддържат и регистри на фискалните устройства които се използват за отчитане на продажбите в търговските обекти. Регистрите по Закона за акцизите се водят от митническите органи. На вписване в общия регистър на НАП подлежат всички лица с изключение на местните ФЛ и чуждестранните ЮЛ и ФЛ когато получават доходи подлежащи на облагане при източник с окончателен данък. Съдържанието на данъчния регистър е определено от чл.81 ДОПК, като вида, реда за саздаване на регистъра, поддържането и достъпа до база данни се определя със заповед на ИД на НАП. Общия регистър на данъчно задължените лица съдължа данни относно компетентната ТД, името, наименованието на регистрираното лице, единният идентификационен код определен от Агенцията по вписванията или единният индентификационен код по БУЛСТАТ, а за чуждестранни личния № на чужденеца. В регистърасе вписват още адреса за кореспонденция на лицето, вида и статута на регистрираното лице, лицата които предстваляват регистрирано лице, вписва се основната икономическа дейност на данъчно задълженото лице, вписват се датите на създаване, възникване, преобразуване, правоприемство, прекратяване и заличаване на лицата, в общия регистър се вписва и датата на която лицето е вписано и датата на прекратяване ако е прекратено. Ако данъчно задълженото лице е регистрирано по ЗДДС се вписва и датата на регистрация и датата на прекратяване по ЗДДС. Когато данъчно задълженото лице е променило седалището си и съответната компетентна ТД това обстоятелство се вписва в регистъра. Регистрация в общия регистър на НАП се извършва, чрез служебно вписване на данните, а те са данни за местни и чуждестранни лица, данни за лица които получават доходи на облагане съгласно материалните данъчни закони. въз основа на първа подадена декларация се вписват лицата вписани в търговския регистър, а също така се вписват и лицата подлежащи на регистър БУЛСТАТ.Данните за лицата които подлежат на вписване в регистъра се вписват служебно от съответната ТД въз основа на данни от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ. Освен тези два начина на служебно вписване има още един начин, вписване в общия регистър с протокол, когато въз основа на друго вписване в друг публичен регистър или въз основа на извършена констататция от органите по приходите се установи, че данъчно задълженото лице не е вписано в регистрите. Лицето се вписва със служебен №. Служебно вписване на данни, това вписване се извършва когато в съответната дирекция на НАП се получава информация от други отдели или други дирекции, че определено лице следва да се впише в регистъра на агенцията като задължено лице. При констатирано несъответствие между данните вписани в регистър БУЛСТАТ и документи събрани в данъчното производство се уведоми службата по вписванията за предприемане на съответните действия. Органите по приходите следва да приемат всички предоставени документи за обявяване на несъстоятелност за прекратяване на правен субект, за прехвърляне на предприятието, за преобразуване по смисъла на ТЗ. При приемането на всички тези документи органа по приходите проверява данните от документите за самоличност на лицето с цел да установи самоличността на подаващия документите и представителната му власт. Службите на НАП могат да откажат приемането на документите само в два случая:1. когато документите не са подадени от упълномощено лице2. когато този документ не е подписан.При установяване на несъответствие между съдържанието на подадените документи и изискванията за попълването им органът по приходите е длъжен да покани лицето да ги отстрани. Ако корекцията не може да се извърши веднага или подаващото формуляра лице не е упълномощено да извърши тази корекция, то на лицето се връчва съобщение адресирано до данъчно задълженото лице за отстраняване на несъответствията. Израз на принципа на служебно начало е задължението в случаите когато документите не са постъпили в компетентната ТД служителя на същата трябва да го препрати по компетентност на съответната ТД. Когато при прием на тези формуляри се установи извършено административно нарушение то орган на НАП съставя акт за установяване на нарушение въз основа на който се издава наказателно постановление. Чл.86 от ДОПК урежда два случая на прекратяване на регистрацията:1. прекратява се със смъртта на ФЛ2. с отпадане на основанието за извършването й.Досиетата на лицата се съхраняват в НАП, срока и начина на съхраняване се определя със заповед на НАП. Всяко лице регистрирано в НАП е длъжно да посочва идентификация и адреса си. Идентификацията става чрез данните вписани в регистъра. Данъчно осигурителна сметка-всяко регистрирано лице има данъчно осигурителна сметка, в нея се отразяват размера на данъците и лихвите по тях и бюджета в който следва да постъпят. В нея се посочва размера на ЗОВ, от разяват се вноските за гарантирани вземания на работниците и служетелите, в нея се отразяват и постъпилите плащания от регистрираното лице или плащания от трето лице в полза на регистрираното лице. Отразяват се сумите постъпили в резултат на принудителни събирания на публичните вземания. Вписват се извършените прихващания и възстановявания на суми и основанията за това както и всички други обстоятелства свързани с възникването, изменението и погасяването на задълженията за данъци и задължителните осигурителни вноски, в осигурителната сметка се вписват и задълженията по наказателни постановления, задължения установени от съдебно решение. Тя се води и след прекратяване на данъчно задълженото лице до окончателното погасяване на публичното задължение. Информация от данъчно осигурителната сметка се архивира и съхранява в НАП. В чл. 80, ал.3 е предвидено,че със закон меже да се предвиди воденето на специален регистър като част от общия регистър. НАП води специален регистър за регистрираните по ЗДДС лица. Данъчно задължени лица по ЗДДС могат да се регистрират доброволно за целите на закона или подлежат на задължителн арегистрация по ЗДДС. При вписване в специалния регистър лицата получават идентификационен № пред който е поставен префикса BG, това означава че е регистрирано по ЗДДС. От момента на регистриране по ЗДДС за данъчно задълженото лице възниква задължение за начисляване на ДДС по осъществяваните от тях облагаеми доставки и за тях възниква правото на данъчен кредит по доставките които получават. Задължителната регистрация по ЗДДС се извършва по 2 начина:1. чрез подаване на заявление2. по инициатива на органа по приходитеНе могат да се регистрират лица които нямат обща данъчна регистрация по ДОПК. Това означава че същото трябва да е вписано в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ. Хипотеза за задължителна регистрация:1. при достигане на определен оборот, задължително възниква когато данъчно задълженото лице достигне облагаем оборот 50 хил.лв. за период 12 месеца преди текущия период чл.96, ал.1 от ЗДДС2. задължителна регистрация при доставка на стоки със монтаж и инсталация-чл.97, ал.1 ЗДДС3. при дистанционна продажба на стоки-чл.98, ал1 от ЗДДС4. вътрешно придобиване на стоки-чл.99 от ЗДДС. Изискване на закона е лицето да е осъществило вътреобщностно придобиване на стоки като стойността на облагаемата доставка за текущата календална година е да надвишава 20 хил.лв.5. когато данъчно задължено лице нерегистрирано по ЗДДС не е изпълнило задължението си да се регистрира в законоустановения срок, то органа по приходите може да го регистрира по своя инициатива. Регистрацията се извършва след проверка и съставен от органа по приходите акт за регистрация. За дата на регидтрация се смята датата на връчването на акта за регистрация чл.103 от ЗДДС. Чл.102 от ЗДДС съставяне на основания на лицето и определяне задължения за ДДСот момента когато то е било длъжно да подадне заявление за регистрация и не е подало. Последици от извършването на регистрация по ЗДДС- от момента нарегистрацията си по ЗДДС за данъчно задълженото лице възниква задължение за начисляване на ДДС по осъществените от него облагаеми доставки, възниква и правото на данъчен кредит за доставките по които то е получател. Друго задължение е че лицето е длъжн ода осъществява всички други действия уредени в ЗДДС като задължение за подаване на справка-декларация след изтичане на едномесече данъчен период, задължения за подаване на дневници и продажби.