13. Обезпечаване на митническото задължение.

Митническото задължение е специфичен правен способ с който се гарантира бъдещето изплащане на митните сборове .По правило декларираните или определените от митницата , митни сборове подлежат на незабавно плащане .самото плащане е абсолютно необходимо условие за освобождаване на внесените стоки .Митническото законодателство допуска възможността , митните сборове да бъдат обезпечавани .Това обезпечаване трябва да бъде в размер , който изцяло покрива декларираното или установено в митническата администрация.Обезпечаването може да бъде учредено като депозит в пари, безусловна и неотменяема банкова гаранция , или залог на държавни ценни книжа.Закона за митниците допуска четири валути , които могат да бъдат използвани при обезпечаване на митническото задължение .Това са :левове евро, американски долари и швейцарски франкове.Обезпечението биват следните видове:конкретно – което се извършва по отношение на точно определен внос на стоки и общо – което е предназначено да покрие размера на дължимите митни сборове по няколко вноса на стоки.За ПРИЕТИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ МИТНИЧЕСКАТА АДМИН НЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА.Мит органи по правило са длъжни да приемат обезпечението но ако то не покрива пълният размер на митническото задължение , могат и да го откажат .до отказ да се приеме обезпечението може да се стигне тогава когато обезпечението , притежава условия които противоречат на съответния митнически режим .Отказът да се приеме обезпечението се извършва с мотивирано решение .което решение по своята оправна същност е индивидуален административен акт и като такъв подлежи на обжалване по реда на АПК. Т.е. пред по горе стоящият административен орган (митнически директор) като евентуалният негов отказ се обжалва пред Административния съд .Когато не е учредено обезпечение , и митническото задължение не е платено. Митническата администрация им а правомощията да налага обезпечителните мерки предвидени ДОПК , а именно запор върху движими вещи , вземания сметки и стоки в оборот, както и възбрана върху недвижимите имоти.Наложените ….мерки се вдигат , когато митническото задължение бъде платено или когато е опростено.Налагането на обезпечителните мерки се извършва от началникът на митницата , с установения.ако след предоставянето на обезпечението се установи че неговият размер непокрива този на задължението ,администрацията е длъжна да поиска представяне на допълнително обезпечение или неговата замяна разбира се с това може да направи и задълженото лице. Ако предложението за замяна на обезпечението е под формата на пари в брой безусловна и неотменяема банкова гаранция или залог на ДЦК .Митническата администрация е задължена да замени обезпечението.