13. Съставяне на избирателни списъци. Образуване на избирателни комисии.

Съставянето на избирателните списъци е изключително важно, дотолкова, доколкото тази дейност формира избирателния корпус (всички лица, които към датата на изборите притежават правото да гласуват). Избирателните списъци отразяват тази общност и без тях не може да се проведат избори, едно лице трябва да е включено в избирателния списък. Избирателното право се установява по силата на Конституционната норма, а избирателните списъци само отразяват това право.
Избирателните списъци се съставят по избирателни секции (временно териториално образувания, което обхваща определено населено място, територията с постоянните адреси на избирателите, целта е избирателната секция да е близа до тях). Броят на избирателите в съответния избирателен списък на секцията трябва да е такъв, че да позволи те нормално да имат възможност да отидат и да гласуват.
У нас в избирателна секция се включват до 1000 избиратели, допускат се и повече, но не повече от 1500 избиратели. Избирателните списъци се формират централизирано въз основа на масивите от информация на главната дирекция ГРАО (гражданска регистрация и административно обслужван). Това е единната система, която поддържа масив от информация за цялата страна, по съответните райони. Избирателните списъци се изготвят по постоянен адрес.
Проблем се създава от липсата на постоянни избирателни списъци.
Няма изборна администрация, за тази цел у нас се формира система от избирателни комисии.
Целта е политически неутрални органи да провеждат изборите и изборния резултат, като се предотврати възможността от всякаква политическа намеса в тяхната работа. От 1990 г. се формират такива комисии, които не са включени в държавната администрация, те са обществени образувания, у нас се формира самостоятелна система от комисии за всеки вид избор.
За парламентарните се формират:
- Централна избирателна комисия (ЦИК)– за цялата страна,
- районни избирателни комисии – за отделните райони и
- секционни избирателни комисии – за всяка секция.
Районните избирателни комисии са 31, а секционните варират между 12 300 и 12 600. ЦИК се назначава с указ на президента.
За избиране на Президент се формира ЦИК, но тя се избира от Парламента. Формират се още и районни избирателни комисии и секционни избирателни комисии.
За избор на местни органи на самоуправление се формира ЦИК, общински избирателни комисии за всяка община (264 общини) и съответно секционни избирателни комисии.
За избор на евродепутати – ЦИК, районни избирателни комисии и секционни.
При президентските избори и изборите за евродепутати районните избирателни комисии играят ролята на междинно ниво за централизиране на информацията. Те нямат други правомощия. Докато районните избирателни комисии за избор на народни представители и общинските избирателни комисии за местни избори регистрират листи с кандидати.
Регистрацията на кандидатите се извършва от ЦИК що се отнася до президентски избори и избори за представители в Европейския парламент. Що се отнася до изборите за народни представители регистрацията кандидатите се извършва от съответните районни избирателни комисии. Регистрацията на кандидатите при местни избори се извършва от общинските избирателни комисии.