13. Общински съвет. Формиране. Състав. Правно положение. Функции, компетентност и актове.

Конституцията на Б в чл. 136 определя, че гражданите осъществяват местното самоуправление непосредствено или чрез избрани от тях органи. Според основния закон и ЗМСМА местното самоуправление се осъществява от избрания от населението на общината общински съвет. Той е местен колегиален орган на самоуправление с обща компетентност, формиран чрез преки избори на основата на определени норми на представителство, зависещи от броя на населението в общината. Той се състои от съответния брой общински съветници. ОС е мандатен орган и се избира за срок от 4 години. При образуването на нова община се правят избори за нов общински съвет. Законът за местното самоуправление е установил правилата за работа на общинските съвети. Те се свикват на първа сесия след изборите със заповед на областния управител. Те избират председател, заместник председатели и органи за управление за управление – постоянни и временни комисии. Основно правомощията са уредени в чл. 21 на ЗМСМА. Законът установява особени правила за общинските съветници, които са насочени към гарантиране на упражняването на тяхната представителна функция. Съществува процедура за предсрочно прекратяване на мандата на общинския съвет. Установена е система от несъвместимости за заемане на длъжности, дейности и професии. Полагането на клетва е условие за изпълнение на пълномощията. Компетентността на общинските съвети зависи и е функции от това, че те са органи на общинското самоуправление. Те носят отговорност за бюджета на общината. Сами и автономно избират своите органи за управление, разпореждат се с общинско имущество, възлагат задачи за изпълнение на кмета и общинската администрация. В изпълнение на своите правомощия общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Декларациите и обръщения са актове, които нямат правно значение. С тях се изразява позиция по определени въпроси. Другите актове решават въпроси от местно значение. Съществуват особености по отношение на правилника. От една страна общинският съвет приема правилник за организация на дейността си. Той се отнася до работата на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С правилник общинският съвет урежда правното положение на местния омбудсман – чл. 21а (2) от ЗМСМА. Актовете на общинския съвет подлежат на съдебен и административен контрол. Съдебния контрол се осъществява от Административните съдилища, а административния контрол от областните управители. Общинският съвет е орган, чрез който населението осъществява опосредено местното самоуправление. Конституцията, ЗМСМА и Законът за допитване до народа (ЗДН) разглеждат и решават материята за прякото осъществяване на местното самоуправление от населението. Това става чрез различните форми на допитвания, референдуми и общо събрание на населението. По този ред населението може или да изрази становище по въпрос от местно значение, или да вземе решение по въпрос от местно значение. До сега местни референдуми успешни са провеждани единствено по проблеми на административно-териториалните промени – Закон за административно териториалното устройство на РБ.