13. Правосъдие и правораздаване

Правораздаването и правосъдието е властническа контрална функция на определени по закона органи-съдилища и административни юрисдикции- с обща и специална клауза.
Тя е позната още като администртивно правораздаване. То е част от единното правораздаване в РБ,което си поставя за цел единното и точно прилагане на законите спрямо всички лица и организации.
Административното правораздаване е изградено като самостоятелна и независима в решенията си контролна сисите-ма,начело на която стои ВАС.
Административното праворазадаване, осъществено от съдебните органи се нарича административно правосъдие.
Административното правораздаване се свързва с разрешаването на административноправни спорове,които възникват между правни субекти,които се намират в отношение на власт и подчинение-администрацията и адресатите.
Административното правораздаване е затвърдено като постоянно действаща институция за контрол върху администра-цията.

С оглед предмета на спора административното правораздаване бива:
1. За отмяна или видеоизменяне на АА;
2. За налагане на адм.наказания;

С оглед начина на извършването и ефекта на решението:
1. Пряко и косвено;
2. Контролно-отменително; Контролният орган е сезиран с искане за отменяне на един АА като незаконосъобразен.Решенията на контролният орган в този случай имат само отменителен ефект.Обикновено при отмяна за цел да реши с пряко обвързващ материалноправен ефект един административен спор,свързан с действието на АА. След като прецени законосъобразността на акта контролният орган е длъжен да реши сам окончателно въпросът и по същество

С оглед начина и основанието за задействане:
1. Редовно-когато законът установява принципна възмож-ност за оспорване на АА и наказателните постановления по пътя на жалбите и протестите;
2. Извънредно-допуска се по изключение в точно определени от закона случаи-оспорване на постановено по обжалван акт решение на съда.Делото се връща за ново разглеждане на органа,издал акта.
3. По същество-Има за цел да реши с пряко обвързващ материално-правен ефект един административен спор,свързан с действието на АА. След като прецени законосъобразността на акта контролният орган е длъжен да реши сам окончателно въпросът и по същество

С оглед начина и основанието за задействане:
1. Редовно-когато законът установява принципна възможност за оспорване на ИАА и наказателните постановления по пътя на жалбите и протестите;
2. Извънредно-допуска се по изключение в точно определени от закона случаи-оспорване на постановено по обжалван акт решение на съда.