12. Възникване на митническото задължение.

Легалното определение е посочено в допълнителните разпоредби в закона за митниците и представлява задължението на дадено лице да заплати , вносните мита или износните мита , с които се облагат определени стоки съгласно действащото законодателство .вносното митническо задължение може да възникне- при облагане с вносни митни сборове и митническия режим на внос;когато стоките бъдат поставени под режим на временен внос и са частично освободени от митни вносни сборове;когато има неправомерно въвеждане на стоки на митническата територия н страната ; когато има отклонения на стоките от митнически надзор или неспазване на някой от условията на митническия режим под които са поставени стоките.Износното митническо задължение възниква когато , се извършва износ на стоки и е предвидено облагане с износни мита и когато не са спазени условията за изнасяне на стоки извън територията на страната за които са предвидени износни такси .Когато е извършено нарушение .При износа на стоки за които са предвидени износни митни сборове се налага само административно наказание .Вносното митническо задължение възниква в момента на подаване на митническата декларация .Когато им неправомерен внос , задължението възниква в момента на извършване на вноса .По отношение на всички останали случаи , митническото задължение при внос ще бъде извършено в момента в който са осъществени действията довели до нарушението .износното митническо задължение в2ъзниква при подаването на митническата декларация или в момента на извършване на нарушението.Длъжен да заплати митническото задължение е декларатора , а когато е налице косвено представителство и лицето за сметка на което е изготвена митническата декларация .при неправомерно извеждане на стоки ,длъжник е лицето което е извършило действията .Когато по едно митническо задължение има повече от един длъжник отговорността за задължението е солидарна .Това означава че митническата администрация има правото да насочи изпълните действия и да събере вземането към всеки един от солидарните длъжници.Размерът на митническото задължение се определя на базата на действащата уредба към монета на неговото възникване .Задълженията възниква там където се извършени действията които го пораждат.Когато не е възможно да се определи мястото на неговото възникване , за такова се счита мястото където митническите органи са установили че за стоката се дължат митни сборове.Когато митническия режим под който е поставена стоката не е приключил за място на митническото задължение се приема това където стоката била поставена под съответния митнически режим.