12. Данъчни експертизи. Възлагане и извършване. Привличане на специалисти в данъчните производства.

Предназначението на данъчната експертиза е да способства на пълното и законосъобразно мотивиране на издадения ревизионен акт.Тя е дейност, свързана с ревизионното производство и е способ за събиране и проверка на доказателства. Данъчна експертиза се възлага, когато в хода на ревизията или при обжалване на издадения ревизионен акт възникнат въпроси, за чието изясняване са необходими специални знания.Данъчна експертиза се възлага въз основа на постъпило искане от страна на данъчния субект или по инициатива на органа по приходите.По правило експертиза се възлага на един експерт, но може да бъде възложена и на повече от един при наличието на следните хипотези: 1.при особена сложност на предмета на изследване и 2.при нужда от комплексност на предмета на изследване.
Компетентност на органа, възложил ревизията.
Ексепертиза се възлага писмено от органа по приходите, възложил ревизионното призводство във връзка с което е възникнала необходимостта от извършването й. Експертиза може да бъде възложена и от решаващия орган при обжалване на издадения ревизионен акт.Експертът, на когото може да бъде възложено извършването на експертиза, се избира измежду лицата, включени в списък, одобрен от изпълнителния директор на НАП.Когато в списъка липсва необходимия специалист или той не може да извърши експертизата, то експертизата се възлага на друг експерт извън списъка. Експертиза се възлага с акт за възлагане на експертиза, като той се връчва на експерта и на субекта, когато той е поискал възлагане на експертизата.ДОПК изброява някои обстоятелства, които са основания за отвод от страна на експерта.Извършването на експертиза не може да бъде възлагано на лице, което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, което е проверявало в друго качество субекта и чиито резултати от проверката са послужили като основание за образуване на производството, по повод на което се възлага експертизата.Експертиза не може да бъде възлагана на лице, което е предубедено или заинтересовано от изхода на производството независимо на какво основание.Експертиза не може да бъде възлагана на лице, което е участвало в производството в друго процесуално качество, както и на съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до първа степен.При наличие на всяко едно от тези основания всяка от страните може да отправи искане до органа, възложил експертизата, за отстраняване на експерта, а той самият е длъжен сам да си направи отвод.
Когато една експертиза е вече възложена, експертът може да бъде освободен от задължението да извърши експертизата при наличие на някои обстоятелства, свързани с невъзможността експертът да изпълни възложените задачи: болест, некомпетентност, недостатъчност на представените материали.
Правомощия на експерта.
Те се определят от неговото основно задължение да извърши възложената експертиза в обем и срок, определен от органа, възложил експертизата.Експертът изготвя писмено заключение, което подписва и представя на органа по приходите и на данъчния субект. Експертът няма право да изменя, допълва или разширява възложената му задача. Това може да стане само със съгласието на органа, възложил експертизата.За извършената експертиза експертът получава възнаграждение.То се получава въз основа на сключен договор.Основание за сключването на договора е актът за възлагане на експертизата. Страни по договора са експертът и съответният териториален директор на ТД на НАП.Когато експертизата е възложена по искане на ревизирания субект, възнаграждението е за негова сметка, като ако субектът не внесе депозит в определения срок, то органът по приходите може да спре извършването на експертизата. Експертизното производство може да бъде спряно и когато субектът създаде пречки или не укаже необходимото съдействие за изпълнение на задълженията на експерта.
Възлагане на експертиза.
Предвид спецификата на експертизата и нуждата от специфични знания тя се възлага на специалист с нужното образование и практически опит в съответната област.При възлагането на експертизата се посочват: 1.предмета и задачите на експертизата, 2.материалите, които се предоставят на експерта, 3.индивидуализиращи данни за експерта, 4.срок за извършване на експертизата. Когато експертизата се възлага по искане на субекта, то се посочва размера и срока за внасяне на определения от органа по приходите депозит, който ще бъде изплатен на експерта.С възлагането на експертизата експертът подписва декларация, чието съдържание е следното: 1.че той ще даде безпристрастно заключение, 2.че ще пази данъчна тайна и 3.че не са налице основанията за отвод.Едва след подписването й на експерта се предоставят материалите.Експертизата се извършва въз основата само на тези материали.При извършване на експертизата експертът има право да изследва притежаването на недвижими имоти от субекта.Извършвайки експертизата, експертът има правата по ГПК, които са породени от възлагането на експертизата.Пркатическите въпроси по извършването на експертизата са уредени в подзаконови нормативни актове: Наредба 1461 и Постановление 111 на МС.След извършване на всички проверки и изследвания експертът изготвя писмено заключение, което следва да съдържа някои задължителни реквизити: 1.индивидуални данни за експерта, 2.основанията, предмета и задачата на експертизата, 3.описание на използваните материали, 4.описание на използваните методи и получените резултати, 5.изводи.Обхватът на проверяваните документи и книжа се определя в зависимост от възложената задача.В писменото заключение на експерта задължително се описват дакументите и книжата, които имат отношение към поставената задача.В констативно-съобразителната част на експертизата се записват констатациите на експерта, установени по време на изпълнение на задачата.С цел писменото заключение да бъде обективно и мотивирано в ДОПК са установени задължения за всички лица, в които се намират вещи, които не могат да бъдат отделени от мястото, където се намират, да указват необходимото съдействие на експерта. Ораганът по приходите, който е възложил експертизата, издава на експерта удостоверение, с което той се легитимира при изпълнение на задачата си.В някои случаи възниква необходимостта от допълнителна или повторна експертиза.Тя се възлага в същия ред като първичната.Допълнителна експертиза се възлага, когато заключението на експерта не е достатъчно пълно или ясно, а повторна – когато заключението не е обосновано и възниква съмнение относно неговата правилност. Повторната експертиза се възлага на друг експерт.
Изготвеното заключение има доказателствена сила, но то няма самостоятелно доказателствено значение, а се преценява от органа по приходите заедно с други доказателства, събрани в хода на ревизията.Когато органът по приходите не е съгласен със заключението на експерта, той е длъжен да се мотивира писмено в издадения ревизионен акт.Към ревизионната преписка се прилага и писменото заключение на експерта.
Понякога в ревизионното производство е необходимо да бъдат привлечени и специалисти.Специалистът може да бъде привлечен за участие във всички производства по ДОПК.По правило специалистът е служител на НАП, но ако няма възможност за участие на такъв служител, в производството може да участва лице, което отговаря на изискването за експерт.Предложение за сключване на договор със специалист дава органът по приходите, който е поискал участието на специалиста в съответното действие.В чл.68 ал.4 на ДОПК е устновена забрана за използване на специални разузнавателни средства за установяване на задължения за данъци.