12. Видове престъпления по международното право. Престъпления против мира.

Престъпленията по международното право представляват сложна система от деяния, признати за престъпни в различно време и по различен ред и начин.
Те могат да бъдат обособени в няколко групи:
1) типичните международни престъпления, признати за най-тежките и опасни за мира и безопасността, такива които придобиват особена обществена опасност;
2) деяния които съдържат елементи на най-тежките престъпления, като тероризма;
3) третата група включва известните престъпления с международен елемент.

Престъпления против мира
Тези престъпления са едни от най-тежките и с най-висока обществена опасност. Агресията е първото деяние обявено за престъпно. Тя се проявава в планиране, подготовка, разпалване и водене на агресивна война или такава в нарушение на международните договори и др. Агресията е комплексен акт от действия на държавата и нейните органи. Обект на престъпленията против мира са междудържавните отношения. Конкретен обект са отношенията между две или група държави, които са прераснали в междудържавен конфликт, а от там във война.

Планирането е система от дейности на една или повече държави за предприемане на агресивна война. Планирането на война е признато за международно престъпление.
Подготовката на агресивна война е тясно свързана с планирането. Разделението на планиране и подготовка има юридическа обосновка.
Разпалването на война е специфична дейност на държавата и нейните органи. Разпалването включва действия до започване на войната и може да продължи и след нейното начало.
Воденето на война включва непосредствено участие във военните действия за завладяване на част или цялата територия на държавата. Субект на престъплението против мира може да бъде наказателноотговорно лице със специални качества - държавен или политически ръководител, др. лица в държавата или армията. Субект на престъплението „водене на война” може да бъде всяко наказателноотговорно лице.

От субективна страна престъпленията против мира са умишлени - извършват се предимно с пряк умисъл и специална цел. Може да се прояви и евентуален умисъл.Воденето на война включва ситуации, при които е възможно дееца да действа непредпазливо.