11. Видове писмени и веществени доказателства и доказателствени средства.

Принципът е, че с писмени доказателства могат да се установяват всички факти и обстоятелства, от значение за производствата, регламентирани в ДОПК.
1. Протокол
Едно от важните писмени доказателства е протоколът. Това са доказаелство за извършените от и пред органа по приходите действия и изявления и установените факти и обстоятелства.
За да има качеството на доказателство, протоколът следва да отговаря на лседните изисквания:
 да е съставен по установения ред;
 да е съставен в предвидената от правната норма форма;
 да е съставен от оправомощен за това орган по приходите или служител на НАП;
 В чл.50, ал.2 ДОПК са изброени задължителните реквизити, които следва да съдържа протокола.
 Освен това, за да има доказателствена сила, протоколът трябва да е подписан от органа, който го е съставил и от проверяваното лице - чл.50, ал.3. Екземпляр от протокола се предоставя и на лицето. Когато с еустановяват факти и обстоятелства единствено въз основа на документ, намиращи се при органа по приходите, протоколът не се подписва. Когато проверяваното лице отказва да подпише протокола, той се подписва от поне 1 незаинтересован свидетел, присъствал на отказа като се отбелязват името и адреса му. Незаинтересоват свидетел е извън системата на НАП – чл.50, ал.5.

2. Друг вид писмени доказателства – счетоводни документи – чл.51 ДОПК.

3. Документи, издавани от автоматични устройства и системи – чл.52 ДОПК

4. Справки, които се изготвят и предоставят от задължените лица по искане на органа по прихдоите – чл.53

5. Заверени от органа по прихдоите разпечатки на данни по закона ….– чл.54

Чл.145 ГПК – съответствие на тези доказателства

Освен събирането на писмени доказателства от ревизираното / проверяваното лице в производството по ДОПК могат да бъдат допуснати като доказателства и писмени обяснения от ти лица – чл.57 ДОПК. С оглед обективността на тези писмени обяснения, чл.57, ал.6 постановява, че не се допускат писмени обясннения от лице, които поради физически/психически недостатъци не са способни да възприемат правилно фактите, от значение за случая или да дават достоверни данни за тях. Всички други лица са длъжни при поискване да дават писмени обяснения.
Могат да откажат писмени обяснения лицата от чл.58 ДОПК, и които по закон за длъжни да пазят като професионална тайна.

Третите лица, даващи писмени обяснения в определени случаи могат да попаднат под натиска на др лица и затова чл.59 ДОПК е регламентирал реда за защита на лицето, дало писмени обяснения.

Събирането и проверяването на веществените доказателства/доказателствените средства – чл. 69-71 ДОПК.
Особеното и общото е, че:
- веществените доказателства следва винаги да бъдат описвани в протокол;
- поради техните външни качества трябва да се предприемат специални мерки относно съхраняването им;