11. Видове мита.

Митата се подразделят на различни видове , съобразно определени критерии :
- С оглед на това дали се плащат при внос износ или във връзка с преминаването на стоките през територията на страната , митата са вносни ;износни ;транзитни.
- Според това дали митата се определят като % от митническата стойност и според други критерии са:адвалорни – изчисляват се в % от митническата стойност на внесената стока , като размерът им е поставен в пряка зависимост от стойността на внесена та стока ;специфични – тези мита се определят на базата на други критерии - тегло на стоката , обем , алкохолно съдържание , октаново число и др.Прилагането на този критерии е обусловено от факта чрез оглед на конюнктура на пазара митническата стойност на стоките, може да се понижава , при условия че митата биха зависили само от митническата стойност , това би довело до съществени загуби за бюджета , поради тази причина по-голямата част от митата в нашата митническа тарифа са специфични а не адвалорни.;комбинирани – специфични +адвалорни.
- Според реда на въвеждане – разграничават се следните видове мита – независими – установяват се всяка държава едностранно , с оглед нуждите на икономиката и необходимостта от защита на вътрешното производство от нелоялна външна конкуренция ;договорните-те се въвеждат в резултат на международни договорености , било то с една страна или група страни .Към настоящия момент нашата митническа тарифа съдържа преди всичко такива мита с оглед членството ни в СТО.Договорните мита биват:общи – когато е договорена обща митническа ставка при внос ;преференциални – когато за внос на един и същи вид стока между договарящи те се страни се определят по ниски мита;Нулеви – при тях стоките се облагат с мита но ставката е нулева.
- Според причините за въвежда нето им те биват :изравнителни , които се цели да се защити вътрешната производство от субсидиран внос на стоки ;антидъмпинговите мита – прилага се тогава когато е налице т.н. дъмпингов внос на стоки .Такъв внос е налице когато производител от друга държава внася на територията на РБ стоки на цена по ниска от тяхната себестойност , в този случай с налагането на антидъмпинговите мита се цели да се изравнят цените на вносните стоки с тези произвеждани на вътрешния пазар ;ответните мита – въвежда се , като насрещна мярка срещу дискриминационна митническа политика на друга държава , те имат политически характер.