11. Изборен процес.

Изборния процес обхваща избирателните процедури, подредени във времето в строго определен ред. Обхваща всички процедури от насрочването на изборите до определянето на изборния резултат и евентуално, ако има нарушения на избирателните закони, процедурата по оспорване законността на изборите.
Изборния процес обхваща едни и същи избирателни процедури, продължителността му във времето зависи от традициите на съответната държава и най-вече от това дали се използва система от постоянни избирателни райони, постоянни избирателни списъци (листи) и изборна администрация. У нас продължителността на изборния процес е около 70 дни.
Независимо от вида на изборите те преминават през едни и същи избирателни процедури. Това е отчетено, както в законодателството, така и в текстовете на Конституцията.
У нас е възприета система от постоянни избирателни райони, но формирането на избирателните списъци и формирането на система от избирателни комисии не са постоянни. При всеки нов изборен процес процедурите за формирането на избирателни листи и избирателни комисии се реализират отначало, т.е. нямаме изборна администрация (причините за това са изцяло финансови).
Изборите се делят на:
- общи;
- нови;
- частични.
В зависимост от вида на избора, изборния процес се модифицира. Общите избори се реализират регулярно с изтичане на мандата, предвиден в Конституцията за съответния орган. По начало те се провеждат на територията на цялата страна, едновременно във всички избирателни райони.
Т.нар. нови избори (по-скоро са повторени избори) се провеждат в отделни избирателни райони, в случаите когато са със съдебен акт избора е обявен за недействителен (избора е касиран).
Обявен е за недействителност поради нарушение на закона. В този случай решаващия орган при положение, че констатира нарушение на изборното законодателство, които са от естество да променят изборния резултат, т.е. ако не са извършени тези нарушения изборния резултат би бил друг, преценката се осъществява от съответния съдебен орган. Резултата се смята за незаконосъобразен и избора е недействителен, в този случай в съответния избирателен район се провежда нов избор. При новите избори изборния процес отново се реализира в същите му фази и продължителност.
При частичните избори става въпрос за овакантяване на мандат, т.е. прекратени са на някакво основание правомощията на един легитимно избран орган. В този случай се провежда ново гласуване в съответния избирателен район, като сроковете за реализиране на избирателните процедури са съкратени – около 50 дни. Особеното е, че при новите избори мандатът на новоизбраните органи не е на свой ред равен на предвидения в Конституцията и законите, а трае до края на мандата на органите, избрани чрез общи избори. Т.е. избраните кандидати при нови и при частични избори доизкарват мандата на своя предшественик.