11. Отговорност за престъпления на международното право.

Принципът за неотвратимост на наказанията е основен за правото.
Правоотношението в международното право възниква по силата на международен акт - универсален, двустранен или многостранен. В акта е посочен вида на отговорността и субектът, отговорен за извършеното правонарушение. Правоотношението може да възникне и на основата на международният обичай. Характерно за международното отношение възникнало въз основа на престъпление е, че субектите по правоотношението са равнопоставени, в него няма доминиращ субект, който да определя отговорността която е нормативно определена. В международното наказателно право  не може да се реализира отговорността при отсъствие на вина, вината е задължителен признак на престъплението. За решаване на въпроса отностно отговорността за престъпления по международното право от значение са видът и субекта на престъплението. Държавата може да бъде субект само на международни престъпления.

Отговорност за международни престъпления
Отговорност на физически лица - основно значение има принципа за личната наказателна отговорност. Наказателната отговорност за международни престъпления може да бъде реализирана ако подбудителя, извършителя или помагачът е наказателноотговорно лице.
Принципът на недопустимост на обратно действие на материалния наказателен закон се утвърждава окончателно в римският статут след поредица от речения които отговарят положително на въпроса за наказателната отговорност за международни престъпления.
Субектът на международно престъпление не може да се позовава на изтекла давност. Наказателно преследване и изпълнение за международно престъпление не се погасява по давност.

За наказателната отговорност на физическите лица от значение е акцесорната теория за съучастието, съгласно която всички отговарят за цялосната дейност. За реализиране на наказателната отговорност за престъпления на наказателното право се прилага принципа на индивидуализацията, при който се отчитат смекчаващите и отегчаващите обстоятелства. В международните актове не се посочва видът и размерът на наказанието. Международната наказателна отговорност на физическите лица може да се реализира чрез международен трибунал, съд, но и чрез националната правна система.

Дъравата може да носи отговорност до колкото е призната за субект на международното престъпление. В правната теория надделява становището, че държавата е наказателноотговорна. Изразени са становища че държавата може да осъществи определен състав на международно престъпление при условията на съучастие.
За отговорността на държавата за международно престъпление от съществена важност са характера и размера на причинената вина. Вредите биват материални и морални. Извън тези на държавата може да бъде причинена и политическа вреда. На държавата субект на международното престъпление не може да бъдат налагани предвидените за физически лица престъпления.

Формите на отговорност на държавата могат да бъдат: рестурация, репарация, реституция, репресалии, сатисфакция.
Международната отговорност на държавата се установява по реда на международни преговори и сключен международен мирен договор в случаите на война, а международните престъпления се регулират от международното право.

Отговорността на организациите за международни престъпления е спорен въпрос. Признаването на възможността за наказуемост на организациите от процеса в Нюрнберг е стъпка към прилагане на наказателни санкиции по отношение на организациите. Военният трибунал в Нюрнберг приема с присъдата си че престъпната организация включва 3 категории лица: членове заемащи ръководни длъжности; др. лица, знаейки че тя се използва за извършване на престъпни дейности, и лица лично замесени в извършване на престъпни действия

Отговорност за престъпления с международен елемент
Престъпленията с международен елемент имат различна правна характеристика от тази на международните престъпления. В своята съвкупност те съставляват престъпност отличаваща се със своята масовост и нееднородност на отеделните престъпления. По своята правна пририда престъпленията с международен елемент са конвенционални, квазеконвенционални, икономически или относими към организираната престъпност. Субект на престъпленията могат да бъдат физическо или юридическо лице. Наказателната отговорност за престъпленията с международен елемент се осъществява по националното наказателно право в резултат на нарушен международен договор.
Вътрешното законодателство определя възрастовите граници за настъпване на наказателната отговорност. Тук действат общите правила възприети в наказателно правната система на съответната страна.

Юридическите лица отговарят наказателно ако това е предвидено в националното законодателство на всички субекти на престъплението с международен елемент.
Привличането към отговорност на юридическо лице е възможно ако е предвидено в международен договор. Субект на престъпление с международен елемент могат да бъдат само легитимни юридически лица. Юридическото лице отговаря с наличното си бъдещо имущество.

Държавата не е субект на престъпление с международен елемент, но тя може да бъде отговорна за неправомерни действия на нейните институции.
Видът и размерът на наказанията за престъпление с международен елемент са посочени в особената час на наказателните закони.