11. Сдружаване на общините.

Конституцията на всички цивилизовани държави уреждат основните права и свободи на гражданите и защитата на интересите им. Съгл. чл.44 на нашата Конституция особено място заема правото но свободно сдружаване. Сдружаването е допустимо както за физически, така и за юридически лица. Те могат да се сдружават и да създават различни обединения. Това важи и за общините като корпоративни правни субекти.
Нормативната основа на това право е залегнало в няколко нормативни документа. Конституцията в чл. 137, ал.1 регламентира, че общините могат да се сдружават за решаване на общи въпроси. В ЗМСМА правилата са по-детайлни. Преди изменението на закона административно-териториалните единици образуват съюзи за решаване на общи проблеми и задачи. След измененията на закона се обърна по-голямо внимание на сдружаване на общините. Чл.10 от Европейската харта за местното самоуправление регламентира правото на сдружаване на местните власти. Това е допустимо във връзка с упражняване на техните правомощия. Европейската харта говори не за общности и общини, а техните органи на управление. Правото на сдружаване следва да е в рамките на закона. Хартата определя задължение на държавата да признае тези сдружения.
Конституцията гарантира възможността за сдружаване на самоуправляващи се общности за решаване на общи въпроси. Конституцията определя, че законодателят трябва да подпомага обединенията на общините, като им създава подходящи условия т.е. тук се регламентира предимно сдружаване на общини. В този процес помощ следва да се осигурява от държавата или от определени държавни органи.
ЗМСМА регламентира по-подробно правото на сдружаване за разлика от Конституцията. Той си служи с понятието “ административно-териториална единица “ или той допуска и други единици освен общините, например области, кметства, райони. Тези единици могат да се възползват от възможността за сдружаване.
Правото на сдружаване е конкретизирано по особен начин. Административно-териториалните единици могат да създават национални и регионални сдружения за защита на общи интереси и поддържане на местното самоуправление. Това сдружение е юридическо лице с нестопанска цел.
Правата са в няколко направления:
- право на представителство пред държавните органи;
- задължения да разработва предложения за усъвършенстване на местното управление в частта на правната му уредба.
Изключително важно е значението на националното сдружение на общините и неговото участие по проектобюджета на държавата в частта му относно общините. Законодателят поставя ограничения- в обсъждането участва това сдружение, което обхваща над 2/3 от общините в страната.
Целите са:
- изразяват становища на по-голяма част от общините
- наличието на повече общини е възможност за изграждане на местна фискална политика
- изразяват становища на мнозинство от населението

Какво е мястото на ЗМСМА спрямо ЕХМС?
1. Законът не обръща внимание на регионалните сдружения, а те са крачка към присъединяването ни към Европейския съюз
2. Законът изоставя спрямо ЕХМС по отношение на международното сдружаване на общините. Това сдружаване се нуждае от обективната позиция на държавата.
Националното сдружение на общините и други водят до извода, че става дума за сдружения с нестопанска цел. Това произтича от целите му, законодателната уредба и ролята на общините. От тях не се очаква формиране на резултат и печалба. Те съдействат за формиране на политика и защита на интересите на своите членове – общините. От сдружението следва непряк стопански резултат. Чрез създаване на условия за инвестиране, подобряване на нормативната наредба.
В някои области, например Бургас се увеличи възможността за самостоятелно планиране и финансиране на данъчните приходи и т.н.
Накрая се налагат някои изводи. Юридическата персонификация се обуславя от характера на правоотношенията, в които встъпва общината. При участие в административно-правни отношения - притежава административна правосубектност, при граждански правоотношения – използва качеството си на юридическо лице. Юридическата персонификация се осъществява чрез нейните органи, които я представляват в нейното отношение с други правни субекти.