11. Изпълнителна власт

Изпълнителната дейност е непосредствено свързана с практическо реализиране на права и законови интереси на граждани и организации.Тази дейност се осъществява от органите на изпълнителната власт.Те са многобройни по характер на извършваната дейност, вид на съставянето и т.н.Съдебната власт е призвана да защитава правата и законните интереси на държавата,юридическите лица и гражданите.
Изпълнителната дейност е държавна дейност, т.е. организациите на изпълнителната власт притежават държавно властнически правомощия.Съдържанието му се разкрива в 2 направления:
- Правната възможност на органа да издава властнически актове
- Осигурената от правото възможност за реализиране на административна принуда.
Именно по властническия си характер изпълнителната власт се отличава от частно правната власт.
Изпълнителната дейност е правоприлагаща дейност .Става дума за прилагане на правни норми, съдържащи се в законови и подзаконови нормативни актове.Като правоприлагаща дейност изпълнителната дейност притежава 2 елемента:
- Изпълнение
- Рзпореждане
Тези два елемента са неразривно свързани.Кметът на общината изпълнява закона като разпореждане и обратно-той разпорежда на основата на закона.Поради това изпълнително-разпоредителната дейност, административната дейност и дейността на органите на административната власт са синоними.като правоприлагаща дейност изпълнителната дейност се доближава до правораздавателната дейност.И при двете е налице тълкуване и прилагане на закона.Независимо от това обаче между тях съществуват съществени различия.Правораздавателната дейност има за цел да разреши спора между граждани и организации.Изпълнителната дейност е творческа дейност. Правораздавателната дейност разрешава спор,който вече е възникнал. Изпълнителната дейност цели да създаде организация и да реши за в бъдеще пролемите.Актовете на правораздавателните органи са винаги индивидуални.Те се отнасят винаги за конкретно лице,като точно съдебния орган се произнася по спора.
Актовете на органите на изпълнителната власт могат да бъдат освен индивидуални и нормативни и общи.Различни са и предвижданите наказания със съдебни актове .Могат да се налагат различни по вид наказания.Административните наказания са само 3:
- Обществено порицание
- Временно лишаванеот правото да се упражнява определена професия и дейност
- Глоба
Изпълнителната дейност е пряко свързана с практическото реализиране на правата и законовите интереси на гражданите.Именно чрез функционирането на административните органи те ги осъществяват.
Изпълнителната дейност подлежи на административен и съдебен контрол.Административния контрол се осъществява чрез оспорване на актовете на административните органи пред непосредствено по-горестоящия административен орган.Съдебният контрол се осъществява чрез оспорването на актовете пред административния съд.