10. Мита, митни сборове, функции на митата. Съотношение с други публични вземания.

По своята правна същност митата представляват субективно , публично право на държавата да получи парично плащане , при преминаването на стоки през митническата граница на страната.Макар и публични вземания те са различни от данъците , тъй като данъка се дължи за налично имущество получен доход , или за извършвана дейност.За данъкът не може да се твърди че е субективно право на държавата .На територията на РБ действа комбинирана номенклатура, която се определят ставките на митата и стоките, които подлежат на облагане .Тази номенклатура е известна като митническа тарифа и се приема с постановление на МС за всяка календарна година.Митата имат паричен характер , като задължението за плащане на мито не е задължително свързано с личността на длъжника.Това ще рече че Митническото задължение може да бъде платено и от 3 лице.задължението за плащане на мита делимо т.е. изпълнението може да стане на части , само когато е предвидено в нормативен акт, или при условията на разсрочване .В митническо право съществува понятието митни сборове .в това понятие се включват :митата , които се заплащат при внос на стоки ;такси , с равностоен ефект .Това са такси които митническите органи събират във връзка с издаването на , лицензии , удостоверения , при упражняване на митническия контрол и др.Най-общо казано в тези такси се включват само таксите които се плащат с оглед непосредственото обслужване на вноса или износа .В европейските регламенти напр.450 не се използва понятието митни сборове.
Функции на митата – митата имат 2 основни функции :фискална – чрез тях държавата цели да постигне регулярни постъпления в националния бюджет и бюджета на ЕС;защитна – чрез тях държавата се стреми да предпази националните производители от внос на конкуренти стоки.
Съотношенията на митата с други публични вземания – митата като вид публични вземания , каквито са таксите и данъците имат общи черти , но и съществени различия .Общото между тях е че всички те са публични държавни вземания , установени са едностранно от държавата с оглед на властническите правомощия и имат паричен характер .Разликите между тях са следните , за разлика от таксите , митата имат безвъзмезден характер , при плащането на такса държавата респективно общината предоставя някаква услуга .Докато при заплащането на мита държавата непредоставя никаква услуга.В своята правна същност митата се доближават най-много до данъците , но за разлика от тях митата се дължат само при преминаване на стоката , през митническите граници на страната.Т.е различен е обекта на облагане , при данъците обект на облагане е имуществото , доходът , печалбата или потреблението на стоки и услуги .