10. Престъпления с международен елемент.

Това са вторият основен вид престъпления по международното право. Означават се като престъпления с международен характер. Димитър Михайлов разглежда международнните престъпления на физическите лица като престъпления против мира и човечествотото и други международни престъпления или престъпления с международен елемент или характер.
Като синоними на престъпленията с международен елемент се използват термините "конвенционални престъпления", "международни углавни престъпления" и др. Разграничителният признак между международните престъпления и престъпленията с международен елемент е обектът на посегателство и степента на тяхната обществена опасност.

Състав на престъпленията с международен елемент
Престъпленията с международен елемент увреждат или застрашават вътрешнодържавния, правния ред на повече от една държава. Това са престъпления, отнасящи се към основните видове престъпност: конвенционална, икономическа, квазиконвенционална и организирана.

Престъпленията с международен елемент могат да се обособят в три групи:
1) престъпления с елементи, отнасящи се до субекта на деянието
2) престъпления с елементи отнасящи се до обекта на престъплението
3) престъпления с елементи отнасящи се до обективната страна на престъплението.

Престъпленията с международен елемент са с по-малка обществена опасност. Субект на престъплението може да бъде всяко наказателноотговорно лице, включително и непълнолетни. Възможно е да се изисква от субекта на престъплението да има специални качества. Мястото на извършване на престъплението може да бъде на територията на една или повече страни. Тези престъпления биват извършвани както умишлено, така и по непредпазливост.
Делата за престъпления с международен елемент се разглеждат по ред, определен в процесуалния закон на страната, където то е извършено.

Престъпленията с международен елемент могат да бъдат обособени главно в две групи: престъпления застрашаващи международните отношения и престъпления застрашаващи икономическите отношения.