10. Юридическо лице на общината.

Конституцията в чл.136, ал.3 и ЗМСМА определят, че общината е юридическо лице. Този текст има значение за гарантиране самостоятелността на общината и участието в гражданско-правните отношения. Юридическото лице е важно за редица процеси в обществото и политическия живот, управление на собственост и други ресурси. За да са разбере значението за юридическо лице на общината е необходимо на първо място изясняването на разграничението между юридическо лице и административна правосубектност, както и разграничаване правото и задълженията на общините и правомощията на техните органи за управление. Правосубектността означава съществуването на два признака за съществуването на субект на правото. Първият-това е лице, което участва в обществените отношения т.е. има права и задължения. Вторият-правото определя какви възможности има лицето по силата на юридическите норми. Така това лице придобива и задължения и притежава правосубектност.
Административната правосубектност е способността на субектите на административното право да бъдат носители на права и задължения като участници в правни отношения в областта на държавното управление. Общината не е държавен орган, но се управлява от държавни органи. Административната правосубектност на общината произтича от нейното положение в обществения, политическия и икономически живот на страната. Тя е субект със сложен състав и особености, а именно:
1)тя има териториален характер – т.е. има организираност на определена територия и за регулиране на различни отношения върху нея.
2)Има корпоративен характер, защото е обединена от хора където се генерират различни интереси-лични, групови, обществени. Те са част от интересите на цялото население на държавата или имат местен характер. Управлението на процесите и явленията се осъществява от обединения от лица участващи в органите за управление и прокарващи местната политика.
3)Следващата особеност от характеристиката на общината като субект на публично правни отношения е съществуването на органи за управление. Те са обединения формирани по различен начин: такива, избрани от населението и други, като поделения на централната власт. Тези хора представляват общината и осъществяват всички дейности на нейната територия.
4)Общината е основна административна единица. В нея се формират населени места и селища. Като такава тя се намира под контрола на централната власт. От всички особености следва, че общината е специфичен субект на административното право и може да участва в административно правоотношения. Юридическото лице представлява възможността за съществуване на субект / предвиден в правото /, който може да участва в определен вид правоотношения. Особеностите на юридическото лице на общината са :
- общината притежава имущество различно по характер, юридически и фактически обособено от това на държавата и други общини. Не може да се придобива по давност съгл. Чл.7 от Закона за общинската собственост. То се управлява от органите за управление на общината. Това са областният съвет и кметът от страната на органите с обща компетентност и специализираната общинска администрация от друга. Тези звена се разпределят по отделен начин съгл. Нормативните актове. Само кметът може да представлява пред държавните органи и съдилища, пред юридически и физически лица.
- съществуват и погрешни схващания, че юридическото лице принадлежи на Областния съвет . Това беше така, съгл. Закона за народните съвети, но той беше само един орган за управление.
- тя е самостоятелен правен субект-т.е. може да встъпва в публично-правни отношения, съгл. ЗВСМА. Юридическото лице се свързва и с имуществените отношения т.е. правото на собственост, самостоятелен общински бюджет и юридическо лице на общината.
При разглеждане на самостоятелността на общините, особено място заема проблема за тяхното финансиране. Въпросът придобива изключителна острота, защото е следствие от проблемите на икономиката като цяло. Използват се различни способи за финансиране на общините, но все още няма реален положителен резултат. Например здравната реформа ограничи задълженията на общината, от друга страна събирането на данъците от общините.